Found: 97,616  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"รู้ก่อนเรียน วิศวกรรมศาสตร์" /สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 33
Authorสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 33
Publishedกรุงเทพฯ : สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2554
Call Number620.00711 ส16ร 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ร้ายสาระ" ตอน หลายสาระ /ศิลป์ อิศเรศ
Authorศิลป์ อิศเรศ
Publishedกรุงเทพฯ : ไอเดียเมกเกอร์, 2545
Call Number089.95911 ศ37ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย
Authorลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,2561.
Call Number633.85 ล111ล
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "วัง" มรดกกรุงรัตนโกสินทร์
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้ากรุ๊ป,2549.
Call Number728.82 ท118ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "วัง" มรดกกรุงรัตนโกสินทร์
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้ากรุ๊ป,2549.
Call Number728.82 ท118ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สตรีกับบทบาทในการเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง" /สุรัสวดี หุ่นพยนต์
Authorสุรัสวดี หุ่นพยนต์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Call Number305.42072 ส47ส 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สมัครงาน" ทางอินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ได้งาน
Authorโสภาภรณ์ สุขภิรมย์.
Publishedกรุงเทพฯ :เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี,2547.
Call Number658.311 ส862ส
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title "สมเด็จย่า" ในสหปาลีรัฐอเมริกา
Authorนิมิตร นามชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้า,2543.
Call Number923.1593 ศ173ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดนพระตะบองเสียมราฐ นครวัด /ไกรฤกษ์ นานา
Authorไกรฤกษ์ นานา
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2549
Call Number915.96 ก97ส 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Publishedกรุงเทพฯ :พันธกิจ,2547.
Call Number959.373 พ17ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Publishedกรุงเทพฯ :พันธกิจ,2547.
Call Number959.373พ177ส
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title "สวย เก๋ มั่นใจ สไตล์สาวทันสมัย"
Authorอุทุมพร วานิชธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :คนทำหนังสือ,2547.
Call Number646.7042 อ444ส
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title"สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ /กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Authorกิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Publishedอุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์, [2531?]
Call Number390.09593072 ก32ส [2531?]
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สะเก็ดฎีกา" อาวุธปืน - กระสุนปืน - วัตถุระเบิด /ภาสกร ญาณสุธี
Authorภาสกร ญาณสุธี
Publishedกรุงเทพฯ : อทตยามิเล็นเนียม, 2547
Call Number348.369 ภ28ส 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สังคีตสัมพันธ์" กรมประชาสัมพันธ์ น้อมเศียรอภิวันท์ ๘๔ พรรษา มหาราชา /กรมประชาสัมพันธ์
Authorกรมประชาสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2554
Call Number780.9593 ก17ส 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed