Found: 1,275  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย
Authorลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,2561.
Call Number633.85 ล111ล
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สามฤดูเมืองผู้ดี" : ประสบการณ์พระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร
Authorพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2561.
Call Number294.37 พ1711ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ
Authorหลิว, หย่ง เซิง.
Publishedนนทบุรี :วารา พับลิชชิ่ง,2561.
Call Number155.26 ห173ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้
Authorวินทร์ เลียววาริณ.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัท 113,2561.
Call Number158 ว354ห
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์
Authorมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.),2561.
Call Number320.9593 ม419ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 10,000 คำศัพท์เกาหลีต้องรู้
Authorอี, ซอยอน.
Publishedกรุงเทพฯ :I Love CU,2561.
Call Number495.739591 อ3ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต อาหาร : 100 Things to know about food
Authorแบร์, แซม.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ,2561.
Call Numberย บ77ร
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
Authorกรมศิลปากร
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร,2561.
Call Number353.77 ก176ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 120 วิธีทำให้คนอื่นชอบ
Authorหลิว, หย่ง เซิง.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัทวารา,2561.
Call Number158 ห173ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ย้อนหลังวังจันทรเกษม
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิการ,2561.
Call Number353.809593 ก1711ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ
Authorอุบล เล่นวารี,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักส์,2561.
Call Number371.22 ย383
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 4 คน 4 คม : ความคิด ความฝัน แรงบันดาลใจ
Authorสุภาดา วิจักรชัยวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2561.
Call Number923.2 ส462ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
Authorลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์ ,2561.
Call Number333.707 ล114ส
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 40 คำพูดที่พ่อแม่ไม่ควรพูดกับลูก
Authorหลิว, หย่ง เซิง.
Publishedนนทบุรี :วารา พับลิชชิ่ง,2561.
Call Number155.4 ห173ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
Authorสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,2561.
Call Number333.31593 ส215ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed