Found: 920  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน = Temperate small fruitsproduction in tropical zone
Authorณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2550.
Call Number634 ณ172ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการผสมเครื่องดื่ม /อัชชา เสวกคเชนทร์
Authorอัชชา เสวกคเชนทร์
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
Call Number641.87 อ112ก 2530
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการเกษตร = Agricultural Development
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2543.
Call Number630.1 ม19ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
Authorชัชรี นฤทุม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2551.
Call Number630.68 ช112ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
Authorอนุชิต พลับรู้การ,บรรณาธิการ.
Publishedสงขลา :ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2545.
Call Number615.321 ก276
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต /บรรจง จันทมาศ
Authorบรรจง จันทมาศ
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
Call Number658.4013 บ17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารบำบัดโรค /ศิริลักษณ์ สินอวาลัย
Authorศิริลักษณ์ สินอวาลัย
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533
Call Number611.563 ศ37ก 2533
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบ = The identification of gram-positive and gram-negative bacteria
Authorศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547.
Call Number579.3 ศ46ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก : Incubation and Hatchery Management
Authorเกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ.
Publishedนครศรีธรรมราช :สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ,2545.
Call Number636.5142ก617ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC
Authorอัจฉรา จันทร์ฉาย.
Publishedกรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2545.
Call Number658.401อ112ส
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวางแผนแบบการทดลอง = Experimental designs
Authorสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
Publishedกรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักส์,2558.
Call Number519.57 ส262ก
Locationคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 = Experimental designs 1
Authorสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
Publishedกรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักส์,2558.
Call Number519.57 ส262ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุงใหม่) /ชุมพล ศฤงคารศิริ
Authorชุมพล ศฤงคารศิริ
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2546
Call Number658.5 ช46ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการวางแผนและควบคุมการผลิต =Production planning and control /วิชัย แหวนเพชร
Authorวิชัย แหวนเพชร
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Call Number658.5 ว32ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน = Planning and design of irrigation distribution systems
Authorคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2546.
Call Number627.5 ค14ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed