Found: 886  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการปลูกโกโก้ /สมศักดิ์ วรรณศิริ
Authorสมศักดิ์ วรรณศิริ
Publishedนนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2541
Call Number633.74 ส16ก 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การปลูกไผ่ตง
Authorสมปอง สุคนสิทธิ์.
Publishedกรุงเทพ :โครงการหนังสือเกษตรชุมชน.
Call Number633.58 ส16ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว
Authorวิชิต สุวรรณปรีชา.
Publishedกรุงเทพมหานคร :อักษราพิพัฒน์.
Call Number635.9ว32ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี =Biological control of plant diseases /สมคิด ดิสถาพร
Authorสมคิด ดิสถาพร
Publishedกรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2540
Call Number632.96 ส16ก 2540
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการผลิตกรดอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้มวลชีวภาพ /สุขใจ ชูจันทร์
Authorสุขใจ ชูจันทร์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Call Number660.62 ส41ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การผลิตทุเรียนนอกฤดู
Authorสัมฤทธิ์ เอี่ยมจำรัส.
Publishedกรุงเทพมหานคร :เกษตรสยาม ,2555.
Call Number634.6ส116ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการผลิตลิ้นจี่
Publishedเชียงใหม่ : โครงการถ่ายทอดเทคโลยีการผลิตลำไยและลิ้นจี่ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยและลิ้นจี่มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543
Call Number634.2 ก27 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการผลิตอาหารสัตว์ /พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
Authorพันทิพา พงษ์เพียจันทร์
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539
Call Number636.085 พ115ก 2539
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ = Food production for nutrition
Authorมณฑารพ จักกะพวก.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543.
Call Number613.2 ม14ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. /จานุลักษณ์ ขนบดี
Authorจานุลักษณ์ ขนบดี
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535
Call Number635.04521 จ25ก 2535
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม
Authorมณีฉัตร นิกรพันธุ์.
Publishedกรุงเทพ :โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ ,2542.
Call Number631.531 ม14ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การผลิตและใช้ประโยชน์ทุเรียนดิบบดแห้ง
Authorสุวรรณา ศรีสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพ :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,2540.
Call Number634.97319 ส 47 ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน = Temperate small fruitsproduction in tropical zone
Authorณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2550.
Call Number634 ณ172ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการเกษตร = Agricultural Development
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2543.
Call Number630.1 ม19ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
Authorชัชรี นฤทุม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2551.
Call Number630.68 ช112ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed