Found: 886  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ = Drying of foods and biomaterials
Authorสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
Publishedกรุงเทพฯ :ท้อป,2555.
Call Number664.028 ส111ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การออกแบบการวิจัย = Research design
Authorผ่องพรรณ อารัยมงคลกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2545.
Call Number001.4 ผ19ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา = Design of farm irrigation systems
Authorวราวุธ วุฒิณิชย์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2545.
Call Number627.587 ว17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การออกแบบระบบสื่อสาร
Authorประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์,2549.
Call Number621.382 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การออกแบบระบบให้น้ำฉบับชาวสวน
Authorนาวี จิระชีวี.
Publishedกรุงเทพ :เจริญรัฐการพิมพ์ ,2548.
Call Number631.587 น27ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการออกแบบและเทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช /ดิเรก ทองอร่าม
Authorดิเรก ทองอร่าม
Published[กรุงเทพฯ] : เคหการเกษตร, 2545
Call Number631.587 ด37ก 2545
Locationคณะเกษตรศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการเกษตรผสมผสานและการพัฒนาครอบครัวตามแนวพระราชดำริ /กองวิชาการศูนย์หนังสือราชภัฏพระนคร
Authorกองวิชาการศูนย์หนังสือราชภัฏพระนคร
Publishedกรุงเทพฯ : กองวิชาการศูนย์หนังสือราชภัฏพระนคร, 2544
Call Number630 ก19ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
Authorอุทัยวรรณ โกวิทวที.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2550.
Call Number580.752 อ44ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการเพาะขยายพันธุ์ปลา /อุทัยรัตน์ ณ นคร
Authorอุทัยรัตน์ ณ นคร
Publishedกรุงเทพฯ : รั้วเขียว, 2538
Call Number639.3 อ44ก 2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการเพาะพันธุ์ปลา =Fish breeding /วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Authorวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536
Call Number639.3 ว37ก 2536
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเพาะพันธุ์ปลาไน
Authorกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
Publishedกรุงเทพมหานคร :กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
Call Number639.3ก17ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาดุกอุย
Authorประพันธ์ ธาราเวทย์.
Publishedกรุงเทพมหานคร :อักษรสยามการพิมพ์,2543.
Call Number639.31 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเพาะเลี้ยงปลาทอง
Authorธารทอง ครองธรรม.
Publishedกรุงเทพมหานคร :พัฒนาศิลปาชีพ.
Call Number639.3755ธ27ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ =Aquaculture /สุภาพร สุกสีเหลือง
Authorสุภาพร สุกสีเหลือง
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2538
Call Number639.2 ส46ก 2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเพาะเลี้ยงและอนุบาลปลาดุกยักษ์
Authorบราลี ทุมกานนท์.
Publishedนนทบุรี :ฟาร์มบราลี ,2533.
Call Number639.3749บ17ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed