Found: 236  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการออกแบบเสื้อ ตามลักษณะทางกายวิภาค /กาญจนา ภาคย์สกุลชัย
Authorกาญจนา ภาคย์สกุลชัย
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538
Call Number646.4 ก23ก 2538
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการเปิดร้านเครื่องดื่ม & เบเกอรี่ /พีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
Authorพีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
Publishedกรุงเทพฯ : อิดิเตอร์1999, 2546
Call Number647.95 ก27 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การโรงแรม ฉบับปรับปรุง = Hoteling
Authorธีราพรรณ อิ่มโอษฐ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วังอักษร,2554.
Call Number647.94 ธ372ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการโรงแรมเบื้องต้น /นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
Authorนงค์นุช ศรีธนาอนันต์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550
Call Number647.94 น12ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการโรงแรมเบื้องต้น /นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
Authorนงค์นุช ศรีธนาอนันต์
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2548
Call Number647.94 น12ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการโรงแรมเบื้องต้น /นงนุช ศรีธนาอนันต์
Authorนงนุช ศรีธนาอนันต์
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2547
Call Number647.94 น12ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ประจำปี ๒๕๕๗.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2557.
Call Number646.34 ก478
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleคนรักหน้า /นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ
Authorนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : ณเพชร, 2548
Call Number646.726 น115ค 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleคนรักหน้า : ศาสตร์แห่งการปราบริ้วรอยบนใบหน้าให้อยู่หมัด /นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ
Authorนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : ณเพชร, 2547
Call Number646.72 น115ค 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleครบเครื่องเรื่องอาหาร 2 การแปรรูปอาหารเพื่ออาชีพ /ศิโรจน์ ผลพันธิน
Authorศิโรจน์ ผลพันธิน
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
Call Number664.028 ศ37ค 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleครัวมาตรฐาน /ศรีธวัช จาติเกตุ
Authorศรีธวัช จาติเกตุ
Publishedกรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2534
Call Number643.3 ศ17ค 2534
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ครัวแม่บ้านสมองใส สบายกระเป๋า = Manage kitchen to save money
Authorหยางเสียนอิง.
Publishedกรุงเทพฯ :อินสปายร์,2553.
Call Number332.024 ห16ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ครัวไทย
Authorส. พลายน้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2558.
Call Number643.3 ส ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleครัวไทย /ส.พลายน้อย
Authorส.พลายน้อย
Publishedกรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2537
Call Number643.3 สค 2537
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง /กฤตยา อาชวนิจกุล
Authorกฤตยา อาชวนิจกุล
Publishedนครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
Call Number362.8292072 ก914ค 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed