Found: 12  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Authorนิตยา สุวรรณศรี.
Publishedอุตรดิตถ์:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number428.24 น34ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Authorกิตติ์ คุณกิตติ.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number613.7 ก34ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Authorยุพิน เถื่อนศรี.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number352.4 ย46ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการโครงการ
Authorสมพิศ สุขแสน.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number658.404 ส16ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Authorอัศวิน เบญจฆรณี.
Publishedอุตรดิถต์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number658.3 อ118ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title จริยธรรมทางธุรกิจ
Authorกิ่งดาว จินดาเทวิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number174.4 ก31จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ทฤษฎีกึ่งกรุป
Authorสุภาวิณี สัตยาภรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number512.2 ส46ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
Authorเสรี แสงอุทัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number790 ส57ผ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Authorสมคิด ทุ่นใจ.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number658.403 ส16ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารงานบริการ
Authorมาณี ชูเอียด.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number658.812 ม24ศ 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย
Authorวัชราภรณ์ มากบุญศรี.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number641.5622 ว112อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title เข็มทิศชีวิตครู
Authorสุพิชญา โคทวี.
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number371.1 ส46ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed