Found: 4  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleEnglish syntax I /วัฒนา บาลโพธิ์
Authorวัฒนา บาลโพธิ์
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543
Call Number415 ว113อ 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ =Modern office management /จรวม วัชระรังษี
Authorจรวม วัชระรังษี
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2543
Call Number651.3 จ17ก 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา =English for Thai English teachers /นัยนา แย้มบุญเรือง
Authorนัยนา แย้มบุญเรือง
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543
Call Number420.7 น116ภ 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleเทคโนโลยีการสื่อสาร /ศิกษก บรรลือฤทธิ์
Authorศิกษก บรรลือฤทธิ์
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543
Call Number302.2 ศ31ท 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed