Found: 6,046  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title60 ปี น.นพรัตน์ เจิดจรัสรัศมีมิเสื่อมคลาย
Authorประสิทธิ์ ฉกาจธรรม, บรรณาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2553
Call Number928.95911 ห11 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 60 ปี พระทูลกระหม่อมแก้วจากพสกนิกรไปแล้ว 9 มิถุนายน 2549
Authorสุพจน์ ด่านตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย),2549.
Call Number923.1593 อ2511ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 60 ปี แห่งพระมหากรุณา พระมารดาศิลปาชีพ
Authorจรรยาพร บุญเหลือ.
Publishedเพชรบุรี :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,2553.
Call Number923.1593 ส373ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title60 ปี โพ้นทะเล /อู๋จี้เยียะ
Authorอู๋จี้เยียะ
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553
Call Number951 อ412ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย
Authorสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,2558.
Call Number923.1593 ท56ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์
Authorสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Publishedกรุงเทพฯ :สำนัก,2558.
Call Number923.1593 ท56ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 60 ล้านดวงใจถวายพ่อ = 60 million, on heart
Authorโครงการสมเด็จผู้สร้าง
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,2550.
Call Number923.1593 ภ416ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม
Authorชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,2559.
Call Number923.1593 ภ416จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 7 ทศวรรษรำลึก ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2559.
Call Number940.53593 จ54
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2560.
Call Number923.1593 ส373จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title7 เส้นทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์ =7 Routes in Singapore /หนูเล็ก
Authorหนูเล็ก
Publishedกรุงเทพฯ : อทิตตา, 2550
Call Number915.957 ห15จ 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title70 นักสู้แห่งตะรุเตา /บุญเสริม ฤทธาภิรมย์
Authorบุญเสริม ฤทธาภิรมย์
Publishedกรุงเทพฯ : บรรณกิจ1991, 2544
Call Number920 บ43จ 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
Authorคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Publishedกรุงเทพฯ :คณะกรรมการ,2560.
Call Number923.1593 ภ416จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม
Authorกษิดิศ อนันทนาธร,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สยามปริทัศน์,2560.
Call Number940.53593 จ558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก : กัลยาผู้จาฤกกันตนา
Publishedนนทบุรี : กันตนาวิดีโอโปรดักชั่น, 2542
Call Number927.914 จ54 2542
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed