Found: 2,968  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ไทยเที่ยวพม่า
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์,2538.
Call Number895.918 ท56ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไทยเที่ยวพม่า
Authorเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สิรินธร,สมเด็จพระ.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็พระเทพฯร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์,2529.
Call Number895.918 ส37ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไพร่สนทนา
Authorศรีดาวเรือง.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้า ๒๕๔๕,2546.
Call Number808.84 ศ17พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทง สมัยสุโขทัย
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Call Number895.91009 ม96 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
Authorซะการีย์ยา อมตยา.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์ ,2558.
Call Number895.911 ซ111ม
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title๑ ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม /ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Authorยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Publishedกรุงเทพฯ : แลททิคเวิร์ค, 2552
Call Number808.84 ย19ห 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๑,๐๐๐ ปัญหาในสามก๊ก /โกวิท ตั้งตรงจิตร
Authorโกวิท ตั้งตรงจิตร
Publishedกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า2000, 2553
Call Number895.13 ก87พ 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๑๐๐ คำสอนพ่อ.
Publishedกรุงเทพฯ :ธรรมสภา.
Call Number895.915 ค216
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title๑๐๐๑ ทิวา
Authorเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป,ผู้แปล
Publishedกรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2546
Call Number892.73 อ29พ 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๒๕ ปี ๑๔ ตุลา มองผ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิต : ภาพโดยรวมของกวีนิพนธ์เพื่อชีวิต (ยุคที่สอง) ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖-๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ /รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
Authorรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการ25ปี14ตุลา, 2541
Call Number895.9109 ร315ย 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๒๕ ปีซีไรต์ รวมบทวิจารณ์คัดสรร
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2547
Call Number895.9109 ย38 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๖๐ ปีฟ้าแห่งพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ในพ่อหลวงปวงชนชาวไทย
Authorประเทือง โพธิ์ชะออน.
Publishedกรุงเทพฯ :เอพี ครีเอทีฟ,2553.
Call Number895.915 ภ416ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๙๙ คมธรรมในหลวง เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่าสง่างาม
Authorอ้อม ประนอม.
Publishedนนทบุรี :ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,2555.
Call Number895.915 อ416ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 191 192 193 194 195 196 197 198
Search Tools: Get RSS Feed