Found: 28,133  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title๓ คดีประวัติศาสตร์ /วิเชียร วิริยะประสิทธิ์
Authorวิเชียร วิริยะประสิทธิ์
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548
Call Number347.07 ว32ส 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓ ทศวรรษแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน /บำรุง บุญปัญญา
Authorบำรุง บุญปัญญา
Publishedสุรินทร์ : โครงการหนังสือดอกติ้วป่า, 2549
Call Number307.14 บ217ส 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา /สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Authorสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550
Call Number371.2 ส215ส 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง "ฉบับฐานความผิด ตั้ง : แก้ข้อกล่าวหา"
Publishedกรุงเทพฯ : สูตรไพศาลจัดจำหน่าย, 2550
Call Number342.59307 ส26 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓๐ ชาติในเชียงราย /บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
Authorบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
Publishedกรุงเทพฯ : ศยาม, 2547
Call Number305.8009593 บ43ส 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓๐ ปี ไทยคดีศึกษา /สถาบันไทยคดีศึกษา
Authorสถาบันไทยคดีศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
Call Number309.1593 ส14ส 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๓๐๐ กระทู้ คำพังเพย
Authorสมชาย จินดานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :สุวีริยาสาส์น,2553.
Call Number398.995911 ส16ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓๑ เคล็ดลับ สู่การเป็นครูมืออาชีพ /ประยุกต์ ประทุมทิพย์
Authorประยุกต์ ประทุมทิพย์
Publishedกรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2539
Call Number371.1 ป17ส 2539
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๓๗ ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Authorสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์,2555.
Call Number333.31593 ส215ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓๗ ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ /สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Authorสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555
Call Number333.31593 ส215ส 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๓๘ ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ท.)
Authorสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2556.
Call Number333.31593 ส215ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๓๘ สายใยชุมชน สมองแจ่ม /มรกต งามภักดี
Authorมรกต งามภักดี
Publishedกรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม, 2554
Call Number307.72 ม17ส 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๔ ทศวรรษ การส่งออกอาหารไทย (พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๔๖) ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
Publishedกรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2553
Call Number338.47664 ส34 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๔ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการ ๒๔๙๘ - ๒๕๓๘
Authorวรเดช จันทรศร, บรรณาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539
Call Number350 ส34 2539
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๔ ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม และแรงงาน : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิต ความเท่าเทียม และเป็นธรรม
Authorคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,2558.
Call Number361 ค14ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 1871 1872 1873 1874 1875 1876
Search Tools: Get RSS Feed