Found: 18  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title คนหละปูน
Authorจตุพล คำปวนสาย.
Publishedกรุงเทพฯ :สายธุรกิจโรงพิมพ์,2564.
Call Number915.93ค159
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำในการเยือนประเทศต่างๆ ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการระหว่างดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา : สหพันธรัฐรัสเซีย 2527 สาธารณรัฐโปแลนด์ 2527
Authorอุกฤษ มงคลนาวิน.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน,2564.
Call Number923.2593 อ419บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ปรุงชีวิต ให้สุข : เรื่องเล่าของหญิงสามัญชนผู้ปรุงรสชาติชีวิต คิดชอบ
Authorวีระพงศ์ มีสถาน.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2564.
Call Number920.72 ว3711ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้นำสันติประชาธรรม
Authorเอกวีร์ มีสุข.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2564.
Call Number923.3593ป176อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ปฏิรูปราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
Authorเลิศพร อุดมพงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2564.
Call Number923.2593ด217ล
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2564
Authorสุจิตรา สันธนาภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :จันทวาณิชย์ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง,2564.
Call Number923.1593 ป355พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน
Authorกระทรวงวัฒนธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชุมสุมสหรกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2564.
Call Number923.1593 ก1711พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
Authorสภากาชาดไทย
Publishedกรุงเทพฯ :สภากาชาดไทย,2564.
Call Number923.1593 ท567พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักราชเลขาธิการ,2564.
Call Number923.1593 ม192พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักราชเลขาธิการ,2564.
Call Number923.1593 ม192พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระราชลัญจกร ราชภัฏสัญลักษณ์
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร,2564.
Call Number929.609593 พ1711
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 = 2021 Outstanding scientist award.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์,2564.
Call Number925ร227
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก : มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี
Authorมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า,2564.
Call Number923.1593 ศ173ศ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 = Samutprakan land of the kings : His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great King Rama IX
Authorองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ.
Publishedสมุทรปราการ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ,2564.
Call Number923.1593 ภ416ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title สังคมและวัฒนธรรมไทโบราณ
Authorฉัตรทิพย์ นาถสุภา,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการวิจัยสังคมและวัฒนธรรมไทโบราณ จากการอ่านคัมภีร์ปู่รู้ทั่ว และการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทเปรียบเทียบ,2564.
Call Number959.3ส112
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed