Found: 12  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การอ่านทำนองร้อยกรองไทย
Authorนันทา ขุนภักดี.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,2563.
Call Number808.55 น115ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน : พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างพุทธศักราช 2521 ถึง 2560
Authorสุมาลี ไชยศุภรากุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ,2563.
Call Number895.915 ม192ด
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ทักษะความสุข
Authorนิ้วกลม.
Publishedกรุงเทพฯ :คู้บบุ๊ก ,2563.
Call Number895.914 น37ท 2563
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title บุปผาพาเพลิน
Authorศรีเรือน แก้วกังวาล.
Publishedกรุงเทพฯ :เอส. ออฟเซ็ท กราฟฟิค,2563.
Call Number808.81 ศ173บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2561.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง,2563.
Call Number895.915 ม192ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2562.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง,2563.
Call Number895.915 ม192ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระรามชาดก บั้นต้น (สำนวนร้อยเอ็ด) ฉบับคัดพิมพ์ พ.ศ.2474
Authorอาทิตย์ ดรุนัยธร,บรรณาธิการ.
Publishedขอนแก่น :กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2563.
Call Number895.9191 ร262
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title มีวิจารณ์จึงมีวิจัย : รวมบทความและบทวิจารณ์
Authorเจตนา นาควัชระ.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2563.
Call Number809 จ545ม
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน คิมยุนนา ผู้เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร ผู้แปล.
Authorคิม ยุนนา.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2563.
Call Number808.3 ค36ศ
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title อาคิเต็กเจอ
Authorชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :แซลมอน,2563.
Call Number808.4 ช358อ
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา
Authorรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2563.
Call Number895.91 ร315อ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไขความลับวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์
Authorสุกัญญา สุจฉายา,บรรณาธิการ.
Publishedนครปฐม :โครงการวิจัย"วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง "ไขความลับเป็นความรู้" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2563.
Call Number895.9109 ข917
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed