Found: 13  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กวีกานท์'58
Authorนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4(58E101)
Publishedสงขลา :พิพการ,2562.
Call Number895.911 ก173
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การฝึกพูดแบบเดล คาร์เนกี
Authorหลิว, หย่ง เซิง.
Publishedนนทบุรี :วารา พับลิชชิ่ง,2562.
Call Number808.5 ห173ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Authorนวิพรรณ ตันติพลาผล.
Publishedพิษณุโลก :มหาวิทยาลัยนเรศวร,2562.
Call Number808.066 น173ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม
Authorสุรเดช โชติอุดมพันธ์,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สยามปริทัศน์,2562.
Call Number800 น177
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2559
Authorกรมราชเลขานุการในพระองค์
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนดืพับลิชชิ่ง,2562.
Call Number895.915 ก176ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2560
Authorกรมราชเลขานุการในพระองค์
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนดืพับลิชชิ่ง,2562.
Call Number895.915 ก176ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระจันทร์สองสี
Authorสนิท บุญฤทธิ์.
Publishedสงขลา :พิมพการ,2562.
Call Number895.911 ส153พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระนลคำฉันท์
Authorพิทยาลงกรณ,กรมหมื่น,2419-2488.
Publishedกรุงเทพฯ :ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006),2562.
Call Number895.911 พ346พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2515 - 2559
Authorสำนักพระราชวัง
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์,2562.
Call Number895.915 ว192พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พระลัก พระลาม (สยามพากย์) ภาคที่ 2
Authorอาทิตย์ ดรุนัยธร,บรรณาธิการ.
Publishedขอนแก่น :ฝ่ายการศึกษาร่วมกับกองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2562.
Call Number895.911 พ1711
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title วรรณกรรมดำดิ่ง : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร
Authorจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร.
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มพิมพ์,2562.
Call Number895.9109 จ3711ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา
Authorดาวรัตน์ ชูทรัพย์,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,2562.
Call Number895.91 ว177
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title เทคนิคการสรุปความ
Authorวรารัชต์ มหามนตรี.
Publishedพิษณุโลก :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,2562.
Call Number808.066 ว172ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed