Found: 57  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "In their views" บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ
Authorภูริภัทร์ เครือนพรัตน์,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2565.
Call Number320อ356
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 50 ปีแห่งประสบการณ์ สร้างรากฐานสู่อนาคต = 50 Years : The Making of the Modern Thai Economy
Publishedกรุงเทพฯ :เดอะสแตนดาร์ด,2565.
Call Number330.9593 ห285
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 60 ปี วิวัฒน์การเงินการคลังไทย สู่ก้าวต่อไปเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,[2565?].
Call Number352.4ห118
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,2565.
Call Number352.4ส215ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title aคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 = Manual 2022 integrity and transparency assessment decade of ITA journey
Authoraคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,2565.
Call Number353.46ค416
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช = Intellectual property law for the protection of plant varieties
Authorนภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย.
Publishedเชียงใหม่ :นันทพันธ์พริ้นติ้ง,2565.
Call Number343.076 น165ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระบวนทัศน์ความรอบรู้เรื่องสื่อ พัฒนาการ และปฏิบัติการจากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล = Paradigm, growth and practice on media literacy ; from traditional to digital media
Authorพนม คลี่ฉายา.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2565.
Call Number302.231 พ156ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Learning Management through STEM Education to Develop ...
Authorปุญญิสา สัมพันธ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2565.
Call Number372.35 ป433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การถอดบทเรียนความสำเร็จของโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง = Lesson learned is of successful national excellent school lunch model in lower northern region
Authorปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2565.
Call Number372.1716 ป172ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารการจัดการเรียนรู้ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 = New Normal Learning Management in Educational Opportunity Expan...
Authorณัฐพัชร์ บุญเกตุ.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2565.
Call Number372.12 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Authorพรรณี พิมาพันธุ์ศรี.
Publishedสมุทรสาคร :ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป,2565.
Call Number338.4791 พ177ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Management of Network Partners in Non-formal and Informal Education Administration in Pua District, Nan Prov...
Authorสุภัทรชัย รินสาย.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2565.
Call Number374.12 ส4611ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคกลุ่มแข่งขัน(TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = The development of mathematics problem s...
Authorพรทิพย์ ยอดบุตรดี.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2565.
Call Number372.7 พ174ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคู่มือระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 = Development of Information System Handbook for Educational Quality Assurance in ...
Authorอนุสรา เหล็กคำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2565.
Call Number371.207 อ154ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องรำมังคละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ = A Development of local Curriculum on Performing Arts of Mangkla Dance f...
Authorกณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2565.
Call Number373.19 ก143ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed