Month/Year :  
Found 50 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of history learning outcome using project-based...
Authorปิยากร แสนซ้าย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Guidelines to manage development center regarding sufficiency econ...
Authorจินตนา น้อยสันติ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการออกกำลังกายด้วยการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ /มงคล แฝงสาเคน
Authorมงคล แฝงสาเคน
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549
Call Number613.71ม12ก2549
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Guidlines for cooperation building regarding drug prevention and solutions for community leaders in Uttaradit Pr...
Authorภาดา ทาสีเงิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Factors affecting learning organization in schools under the Office of Basic...
Authorบดินทร์ ฟองใหญ่.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระเป๋าผ้า
Publishedอุตรดิตถ์ :สำนักฯ,2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Daily Life โดยการใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี (CIRC) ร่วมกับเกมสำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of ...
Authorมุกดา ภาใจธรรม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการฝึกด้วยน้ำหนัก : การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ /สนธยา สีละมาด
Authorสนธยา สีละมาด
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Call Number613.713ส15ก2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อแก้ปัญหา (SSCS) ร่วมกับเทคนิค STAD = Development of problem solving skills in real number using SSCS m...
Authorปราถนา เมืองพรม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โรงเรียนนอกกะลา
Authorวิเชียร ไชยบัง.
Publishedบุรีรัมย์ :โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา,2552.
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /ศรีวรรณ ทะสี
Authorศรีวรรณ ทะสี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number371.2072ศ17ก2554
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูง ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25...
Authorศุภชัย ชุ่มใจ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557
Call Number372.12072ศ46ก2557
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ระบำกว่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านร้อง จังหวัดน่าน = Development of a local curriculum on performing arts of stem eating beetle dance for pratho...
Authorณัชธิญา ปัญญาภู.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย
Authorคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา,2547.
Call Number025.47ค14ห2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น /อภิลักษณ์ เทียนทอง
Authorอภิลักษณ์ เทียนทอง
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์, 2549
Call Number613.713อ16ก2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ