Found: 1,037  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title(แอบ) คุยเรื่องปลาตู้ โครงการ 2 /แนนคอนเน็กชัน
Authorแนนคอนเน็กชัน
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
Call Number639.34 น75อ 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title (แอบ)คุยเรื่องปลาตู้
Authorแนนคอนเน็กชัน.
Publishedกรุงเทพมหานคร :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2545.
Call Number639.3 น75อ
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title 1001 เคล็ดลับดูแลสวน
Authorจิรายุพิน จันทรประสงค์ และคณะ.
Publishedกรุงเทพมหานคร :รีดเดอร์ไดเจสท์ ,2547.
Call Number635 ร354ห
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title108 การถนอมอาหารและการแปรรูป /ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง
Authorธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง
Publishedกรุงเทพฯ : กำแก้ว, 2547
Call Number664.028 ธ27ร 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title 108 สูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ : ยุทธศาสตร์แก้จนทางรอดของเกษตรกรไทย
Authorปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :เพชรกะรัต,[2550?].
Call Number631.847 ป17ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title 111 งานบริการเทคโนโลยีการเกษตร
Authorกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Publishedกรุงเทพ :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Call Number633.072 ก19ห
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title 200 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา พึ่งพาตนเอง
Authorอภิชาติ ศรีสอาด.
Publishedกรุงเทพฯ :นาคา อินเตอร์มีเดีย,2556.
Call Number390.09593 อ163ส
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title aการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
Authorสมควร ดีรัศมี.
Publishedaกรุงเทพฯ :แสงปัญญาเลิศ,2542.
Call Number636.5142 ส17ก
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
TitleFungi and food spoilage /Pitt, J.I.
AuthorPitt, J.I.
PublishedLondon : BlackieAcademic&Professional, 1997
Call Number579.5 P688F 1997
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title HACCP : การจัดการความปลอดภัยอาหาร
Authorปรียา วิบูลย์เศรษฐ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2558.
Call Number664.07 ป47อ
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับผู้บริหาร (ฉบับปรับปรุง)
Authorปราณ๊ พันธุมสินชัย.
Publishedกรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2544.
Call Number658.408 ป17อ
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
TitleISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม /เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล
Authorเทวินทร์ สิริโชคชัยกุล
Publishedนนทบุรี : เอ็มเพาเวอร์เม้นท์, 2542
Call Number658.408 ท57อ 2542
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
TitleISO 9000:2000 ระบบบริหารคุณภาพ /วารินทร์ สินสูงสุด
Authorวารินทร์ สินสูงสุด
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543
Call Number658.562 ว27อ 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
TitleLinux อินเทอร์เน็ตเซอร์ฟเวอร์ /จักรชัย โสอินทร์
Authorจักรชัย โสอินทร์
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542
Call Number005.44 จ111ล 2542
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
TitleLongman preparation series for the TOEIC test : introductory course /Lougheed, Lin
AuthorLougheed, Lin
PublishedWhitePlains,NY : Longman, 2005
Call Number428.0076 L887L 2005
Locationคณะเกษตรศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed