Found: 141  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กังหันน้ำบำบัดน้ำเสียตรวจจับออกซิเจนควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น = Low speed surface aerator by detection 0xygen level controlled via application
Authorนัฐพงษ์ ซินโย.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call NumberT2561/062-T2561/063
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การจัดการการผลิตของภาคเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบปีเพาะปลูก 25592560 กรณีศึกษาการทำพืชไร่ = Agricultural production management in Uttaradit province planting period 20162017 case study of field crops
Authorสุมิตรา เรือนคำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call NumberT2561/048-T2561/049
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การจัดการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Energy management in Air conditioning systems the faculty of industrial technology Uttaradit Rajabhat
Authorพิชญาภัค กุลสุ.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ,2561.
Call NumberT2561/017-T2561/018
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การจัดการระบบน้ำและอาหารในการปลูกพืชกึ่งอัตโนมัติ = Management of water and food systems in semi-automatic crop
Authorธนกฤต ครุฑอ่ำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call NumberT2561/052-T2561/053
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป กรณีศึกษา : บริษัท ส อรุณคอนกรีต จำกัด = Simulation production of precast floor : A case study of Soraroon Concrete Co.,Ltd.
Authorวิทยา เตชัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2560.
Call NumberT2560/057-T2560/058
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วยน้ำเสีย = Hydrogen sulfide trap in the Biogas system with waste water
Authorธีรพงศ์ ฉิมจินดา.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2561.
Call NumberT2561/005-T2561/006
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบการจัดทำแบบก่อสร้างและการวัดปริมาณงานก่อสร้างด้วย BIM โดยโปรแกรม Autodesk Revit 2019 สำหรับอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อาคารสนามกีฬาในร่ม คสล.
Authorฉัตรติยา บุญสีมา.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call NumberT2562/032-T2562/033
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การติดตามการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและระบบประปาผิวดินเพื่อการอุปโภคิบ้านแม่ทรายหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
Authorณภัทร มโนรส.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call NumberT2558/010-T2558/011
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการสินค้าของลูกค้าโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ กรณีศึกษา บริษัท สุธีเครื่องดื่ม จำกัด = Inventory management and customer demand planning using forecasting techniqu...
Authorวันชนะ คำนุช.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2560.
Call NumberT2560/055-T2560/056
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การประยุกต์ใช้ QR Code ในการเก็บข้อมูลก้อนตัวอย่างคอนกรีต
Authorศิริเทพ นวลละออง.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call NumberT2562/016-T2562/017
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรแบบผสมผสานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ = Application of internet of thing technology to control the water supply in int...
Authorสิทธินันท์ เรืองศิลป์.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call NumberT2562/042-T2562/043
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับเครื่องลดความชื้นเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรด = Application of internet technology in everything for coffee bean...
Authorสุมิมล วงษ์กา.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call NumberT2562/046-T2562/047
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารคุณค่าในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ด = Application Value Stream Mapping to Reduce Waste in Forming Process Talcum for Mineral Talcum
Authorกิตติชัย เสถียรพิมลชัย.
Published2560.
Call NumberT2560/31-T2560/32
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การประเมินสมรรถนะของโซ่อุปทานโดยเทคนิควิธี SCOR Model กรณีศึกษา บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด = Performance Evaluation of Supply Chain According to the SCOR Model A Case Study : Pichaithanyachart Rice Mi...
Authorนรินญา ดีดสี.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call NumberT2560/25-T2560/26
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การปรับปรุงกระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ด = Improvement of powdered powder production process
Authorประสิทธิ์ เจนชัด.
Published2559.
Call NumberT2559/006
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed