Found: 28,296  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title" ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น /พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
Authorพิกุล สิทธิประเสริฐกุล
Publishedเชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552
Call Number333.75 พ31ห 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"...น้อยก็หนึ่ง" แผ่นงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย /คณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
Authorคณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
Publishedกรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2548
Call Number362.4 ค14น 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "2 ล้านคันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มิติใหม่ความสำเร็จระดับโลก" = Thai auto 2 million celebration the new dimension drives the world.
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม,2555.
Call Number338.476292 ส19
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ,2555.
Call Number351.593 ก519
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "HOA (เฮา)" วิถีความสุขของคนภาคเหนือ = Happy Workplace
Authorศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์.
Publishedเชียงราย :โครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ Happy WorkPlace ภาคเหนือ,2558.
Call Number390.09593 ฮ511
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "In their views" บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ
Authorภูริภัทร์ เครือนพรัตน์,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2565.
Call Number320 อ356
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "การค้ามนุษย์" พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบวนการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ
Authorจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
Publishedเชียงใหม่ :มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท,2550.
Call Number364.1534 จ17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) = Proceedings of the 11th nat...
Authorมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Publishedมหาสารคาม :วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2554.
Call Number320 ม19ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม: พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค
Authorภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2560.
Call Number320.9593 ภ417ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี = "Creative folklore" : dynamics and application of folklore in contemporary Thai society
Authorศิราพร ณ ถลาง.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2559.
Call Number398 ศ372ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title"คนเดือนตุลาคม" คือใคร? /เฉลิมพล บุตรกินรี
Authorเฉลิมพล บุตรกินรี
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2550
Call Number320.9593 ฉ57ค 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title "คนไกลบ้าน" คำให้การของคนไทยในสิงคโปร์
Authorพัฒนา กิตติอาษา.
Publishedสิงคโปร์ :สมาคมเพื่อนแรงงานไทนในสิงคโปร์,2553.
Call Number331 15ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" /แยนจอง, เจีย
Authorแยนจอง, เจีย
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Call Number305.8951 ย75ค 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า /โสภา ชานะมูล
Authorโสภา ชานะมูล
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2550
Call Number305.552 ส86ช 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ตากใบ" ในอากาศ ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้
Authorมัทนี จือนารา.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล,2550.
Call Number320.95931 ม114ต
Locationวิทยาลัยน่าน
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed