Found 50 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Title การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
Authorสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
Publishedนนทบุรี :สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ชุดที่ 19
Authoraจเด็จ อินสว่าง.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ท่องเที่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนป่าท่าปอม : คลองสองน้ำ ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จังหวัดกระบี่
Authorกรมป่าไม้
Publishedกรุงเทพฯ :กรมป่าไม้,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title จาริกรอยพุทธ จารึกรอยธรรม : บันทึก 14 วัน แห่งประสบการณ์บวช ณ แดนพุทธภูมิ จาก 1 ใน 14 นักบินผ่านสังเวชณียสถาน 4และสถานที่สำคัญในพุทธประวัติ 36 แห่ง รวมระยะทางกว่า 1,700 กิโลเมตร
Authorธงธรรม เสียงเจริญ.
Publishedนนทบุรี :โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คู่มือปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
Authorศาลแพ่ง
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ถอดบทเรียนการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 = Samutprakan land of the kings : His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great King Rama IX
Authorองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ.
Publishedสมุทรปราการ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title สืบสานพระราชปณิธานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้...
Authorองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
Publishedสมุทรปราการ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ,2564.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleฝ้าย
Published[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร, 2527
Call Number633.5ว32ฝ2527
Locationคณะเกษตรศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleข้าว /ชาญ มงคล
Authorชาญ มงคล
Publishedกรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2536
Call Number633.1ช23ข2536
Locationคณะเกษตรศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ปอ
Authorกรมวิชาการเกษตร.
Publishedกรุงเทพ :กรมวิชาการเกษตร.
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการทำสวนพริกไทยเป็นการค้า
Publishedกรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, [มปป]
Call Number635.7ค59ก[ม.ป.ป.]
Locationคณะเกษตรศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleพืชไร่ /จริยา จริยานุกูล
Authorจริยา จริยานุกูล
Publishedกรุงเทพฯ : กิจศึกษาเทรดดิ้ง, 2543
Call Number633จ17พ2543
Locationคณะเกษตรศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พริก
Authorเฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา.
Publishedกรุงเทพ :กรมวิชาการเกษตร.
Locationคณะเกษตรศาสตร์
image
Source Types Book
Title การปลูกไผ่ตง
Authorสมปอง สุคนสิทธิ์.
Publishedกรุงเทพ :โครงการหนังสือเกษตรชุมชน.
Locationคณะเกษตรศาสตร์