Found: 59  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 = Administrative process of small schools with excellent practices under the Office of Prim...
Authorวุฒิชัย โลนันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดสุโขทัย = Marketing strategy and customer relationship management affecting...
Authorธนวัฒน์ ข่ายแก้ว.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number658.8 ธ157ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและขยะอันตรายในท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Local integrated solid and hazardous waste management strategies in collaboration with p...
Authorนพดล ศรีทองอ่อน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number363.728 น164ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Differentiation strategy in competitiveness of small hotel business in Muang District, Uttaradit Provi...
Authorกมลพร แก้วนาคแนว.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number647.94 ก167ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 = Knowledge management affecting personnel performance efficiency of Cooperative Promotion Departm...
Authorอภิวัฒน์ พรหมวรรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number334 อ163ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก = 5 step learning model with computer assisted instruction on Loi Krathong Sai...
Authorณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ณ113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การบริหารงานตามหลักความโปร่งใส : ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนและบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ = Administration according to transparency : Coparing perceptions of public and st...
Authorรินทร์ลญา เลิศศิริพานิช.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number352.1409593 ร354ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนตามมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ = Management of community radio station by the view of Stakeholders Uttaradit Province
Authorสันติ กันทาจ๋อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number384.54 ส115ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์ = Fine motor skill development with craft activities in early childhood
Authorภัทรีพันธุ์ ทิพย์บุญศรี.
Publishedอุตรดิตถ์ :$มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.21 ภ114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสอน STAD และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Development on probability fo mathematics achievement by using ...
Authorภูษณิศา มั่นเจ๊ก.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number510.712 ภ418ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 = Learning development using storytelling to romoter integrity and responsibil...
Authorนุจรินทร์ วันต๊ะ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.21 น427ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TPR = Development of listening and speaking skills through total physical responses instruction (TPR) for m...
Authorสุพินดา คำเสน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number495.68249591 ส463ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ผังความคิดแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = A development of analytic reading by cooperative mind mapping techique for mattayomsuksa 2 students
Authorสกุณา รอดเกตุ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number495.9184 ส114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาขีดความสามารถการจัดการป่าชุมชนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Development of community forest management through creativ...
Authorพิเชฐ สำนวน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number634.92 พ352ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = A development of creative writing ability using synectics model for mathayomsuksa 4 studen...
Authorสุวรรณภา อุดตัน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number808.066 ส477ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed