Found: 96,825  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title๖๔ ปี กรมการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๓๙) /กรมการปกครอง
Authorกรมการปกครอง
Publishedกรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2539
Call Numberมท03 1/539 2539
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๖๕ ปี สถาบันราชภัฏนครปฐม /สถาบันราชภัฏนครปฐม
Authorสถาบันราชภัฏนครปฐม
Publishedนครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
Call Numberศธ1534 1/545 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๖๗ ปี สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๔๒
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542
Call Numberสผ 4/542 2542
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๖๘ ปี ของลูกผู้ชายชื่อสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
Authorสุธาสินี เถาสุวรรณ.
Publishedพิษณุโลก :มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,2555.
Call Number923.7593 ส17ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๗ ความเชื่อของไทย [คติสยาม] /พูลหลวง
Authorพูลหลวง
Publishedกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546
Call Number133.3 พ17จ 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี "พระมหากษัตริย์ผู้วางรากฐานการปฏิรูป"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3056 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช "ปฐมกษัตริย์มหาราชแห่งชาติไทย"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3022 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช "พระมหากษัตริย์ผู้สร้างความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3035 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช "มหากษัตริย์ชาตินักรบผู้กอบกู้เอกราชแผ่นดิน"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3034 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช "ปฐมกษัตริย์ผู้ธำรงรัฐพิทักษ์สยาม"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี,2558.
Call Number959.3052 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "มหาราชจอมทัพผู้กอบกู้อิสรภาพ"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.304 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title๗ ปีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตัวอย่างผลงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียน /สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
Authorสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 2550
Call Number352.88 ส215จ 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๗ มหาราช =King of great /ศิริวรรณ คุ้มโห้
Authorศิริวรรณ คุ้มโห้
Publishedกรุงเทพฯ : เดอะบุ๊คส์, [2547?]
Call Number923.1593 ศ37จ [2547?]
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๗ มหาราชชาติสยาม : พระราชประวัติของยอดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยามประเทศ /อานนท์ จิตรประภาส
Authorอานนท์ จิตรประภาส
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552
Call Number923.1593 อ25จ 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๗ วัน ๗ ปี
Authorพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Publishedราชบุรี :มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,2563.
Call Number294.304 พ1711จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 6451 6452 6453 6454 6455
Search Tools: Get RSS Feed