Found: 718  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การฝึกเป่าฟลูต
Authorประเสริฐ ฉิมท้วม.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์ดี,2563.
Call Number788.32ป1711ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
Authorนิราศศิริ โรจนธรรมกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006),2563.
Call Number613.0438น372ก
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง = Development of English reading ability ...
Authorชนิกานต์ โนหลักหมื่น.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2563.
Call Number372.6521 ช153ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้แอพพลิเคชันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าเลา = Development of English reading ability using phonics tea...
Authorกันยารัตน์ เมธาวงศ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2563.
Call Number372.6521 ก115ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับแอพพลิเคชั่น Plickers สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Development of English reading comprehension t...
Authorบุรัสกร ธรรมขันธ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ,2563.
Call Number428.43 บ4711ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน : รายงานการวิจัย = Development of brushless DC motor control unit
Authorสถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2563.
Call Number621.462 ส142ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วมสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สู่โรงเรียนและชุมชน = A development of an integrated training package on sex edu...
Authorนิตยา สุวรรณศรี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2563.
Call Number613.95 น346ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 = Development of 21st century management skills indicators of ...
Authorพรทิพย์ มงคลเสถียร.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2563.
Call Number372.12 พ174ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาตัวบ่งชี้โรงพยาบาลคุณธรรมสังกัดกองทัพบก = Development of moral indicators of hospitals under Royal Thai Army
Authorอังคณา ศรีนิลทิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2563.
Call Number362.11068 อ112ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2563.
Call Number378.17 ส215ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย = Mobile commerce Web Application prototype development for elderly
Authorธัญพร ศรีดอกไม้.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2563.
Call Number005.74 ธ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาน้ำสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ำส้มสายชูกล้วย : รายงานการวิจัย = Development of salad dressing and sandwich spread from nanana vinegar
Authorนวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2563.
Call Number641.83 น177ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ Edmodo Application สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Development of English reading comprehension lesson through edmodo application for matt...
Authorอมรชัย อินสอน.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2563.
Call Number428.43 อ167ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล : รายงานการวิจัย = Development of caramel crispy bananas ไกรรัช เทศมี.
Authorไกรรัช เทศมี.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2563.
Call Number641.4 ก977ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนามาตรวัดความรอบรู้ทางสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายสำหรับวัยรุ่น = Development of physical activity health liberacy scale for adolescents
Authorกิตติ์ คุณกิตติ.
Publishedชลบุรี :มหาวิทยาลัยบูรพา,2563.
Call Number613 ก344ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed