Found: 782  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบการจัดทำแบบก่อสร้างและการวัดปริมาณงานก่อสร้างด้วย BIM โดยโปรแกรม Autodesk Revit 2019 สำหรับอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น อาคารสนามกีฬาในร่ม คสล.
Authorฉัตรติยา บุญสีมา.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call NumberT2562/032-T2562/033
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค = Effect of digital marketing towards IT product buying decision via mobile application of customers
Authorภัทริกา ลาภชัยเจริญกิจ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number658.8 ภ114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
Authorผกามาศ นันทจีวรวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2562.
Call Number371.9 ก274
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การต่อลงดิน (Grounding) เล่มที่ 5 อิมพีแดนช์ของรากสายดิน (Earth terminal lmpedance)
Authorวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย,2562.
Call Number621.31 ว742ก
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของประเทศไทย พุทธศักราช 2562
Authorกระทรวงการต่างประเทศ.กรมองค์การระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ,2562.
Call Number338.927 ก274
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การทำแบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า
Authorวินิทร สอนพรินทร์.
Publishedกรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2562.
Call Number646.4 ว633ก
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = Personal money management for elderly in Bangphli district Sumut Prakan Province
Authorฎายิน พรยุทธพงศ์.
Publishedสมุทรปราการ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี,2562.
Call Number332.024 ฎ263ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมและผลการดำเนินงานในธุรกิจบริการ = Social media customer relationship management and performance in service busines
Authorกุลยา อุปพงษ์.
Publishedเชียงใหม่ :มหาวิทยาลัยแม่โจ้,2562.
Call Number658.812 ก476ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Stakeholder relationship management
Authorจินตวีร์ เกษมสุข.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number658.408 จ354ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Academic administration in school for sustainable development
Authorปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Publishedกรุงเทพฯ :มีน เซอร์วิส ซัพพลาย ,2562.
Call Number371.2 ป173ก
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Management of savings groups for production in Samut Prakarn province
Authorนพพร ระรินทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number334.6 น166ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการบุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม : รายงานการศึกษา
Authorกรมราชทัณฑ์.กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Publishedนนทบุรี :กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์,2562.
Call Number658.3 ก275
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก = Management and service quality affecting job effectiveness of the vill...
Authorวีรพนธ์ ศรีวิทยา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number352.73 ว376ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษาอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัย = A management learning resources about local wisdom in community a...
Authorปรีชา ธนะวิบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number028.7 ป173ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
Authorจตุรงค์ นภาธร.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2562.
Call Number658.3 จ144ก
Locationวิทยาลัยน่าน
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed