Found: 743  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า : รายงานการวิจัย = Development of tourism group leaders to promote cultural tourism on the old Chao Phr...
Authorจิระพงศ์ เรืองกุน.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number338.4791 จ3711ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าโดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานช่วงชะลอเบรกและช่วงเบรก : รายงานการวิจัย = Improvement electric vehicle with supercapacitors as energy storge source during regenerat...
Authorประสิทธิ์ ภูสมมา.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number629.2293 ป1711ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินสำหรับเพาะปลูกต้นกล้าทุเรียนด้วยอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง = The development of soil moisture control system for Durian seeding with internet of things (IoT)
Authorนพแสน มีพร้อม.
Publishedอุตรดิตถ์ ;คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number631.432 น168ก
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง = Development of environment control systems for growing vegetables with hydroponics using internet o...
Authorนิกอินทนน ซาซง.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call NumberT2562/044-T2562/045
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องคั่วอเนกประสงค์ = Develpment of temperature controller in roaster
Authorฐิติวัฒน์ ศฤงคาร.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call NumberT2562/018-T2562/019
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (Talent mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์...
Authorไชยยันต์ ชนะพรมมา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number378.11 ช966ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนประถมศึกษา = The development of critical thinking model for elementary school students
Authorสิริพร ดีน้อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number153.42 ส373ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : รายงานการวิจัย = The development of an activity organization model for enhance moral and ethics for Prath...
Authorพัชรี ปิยภัณฑ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number372.1 พ112ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อทักษะชีวิตสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Development of evaluation model of integrated learning management ...
Authorปิยนาถ น่วมทอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number370.1523 ป365ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ = Pha Tinchok : The development of textile products for creative economy in Uttaradit province
Authorสุทธิพงศ์ ศรีชุมพล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number677.028242 ส444ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สืบทอดและศึกษาองค์ความรู้ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์
Authorชาริสร์ เสนาป่า.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number338.4791 ช273ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน"
Authorจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2562.
Call Number371.1ก276
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of physical fitness for health by using folk games for junior high school students
Authorเจษฎา อยู่ทิม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.86 จ583ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในย่านกะดีจีนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : รายงานการวิจัย = The development of informative electronic media of Kadeejeen area in english version for tourism...
Authorสุมิตรา ด่านพาณิชย์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number006.8ส463ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อำเภอกงไกรลาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of local curriculum on local desserts in Kongkailat District for grade 4-6 students
Authorทิวาวรรณ คล้ายคลึง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์,2562.
Call Number372.19 ท372ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed