Found: 1,756  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1
Authorสุภิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2560.
Call Number345.05ส463ก
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2
Authorสุภิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2560.
Call Number345.05ส463ก
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
Authorบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2560.
Call Number344.046บ438ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎหมายเอกเทศสัญญา ๒ ลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม และฝากทรัพย์
Authorอัญชัญ ยุติธรรม.
Publishedปทุมธานี :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,2560.
Call Number346.02อ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎหมายแรงงาน 2560
Publishedกรุงเทพฯ :ธรรมนิติ เพรส,2560.
Call Number344.01ก139
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎหมายแรงงาน หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Labor law
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publishedนนทบุรี :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2550.
Call Number344.01ม192ก
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก: การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ
Authorจารุประภา รักพงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2560.
Call Number382.92จ274ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎแห่งความสำเร็จ : กุญแจดอกสำคัญในการเปลี่ยนความมุ่งหวังให้เป็นความจริง
Authorริวโฮ โอคาวา.
Publishedนนทบุรี :ภาพพิมพ์,2560.
Call Number158.1ร378ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กบฏ ร.ศ. 130
Authorเพลิง ภูผา.
Publishedกรุงเทพฯ :สยามความรู้,2560.
Call Number320.9593พ573ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระถิน : พืชพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
Authorสายันณห์ ทัดศรี.
Publishedนนทบุรี :พีเอส.พริ้นท์,2560.
Call Number633.3ส2611ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title กระบวนการคิดเชิงระบบโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM สำหรับครูโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Authorธนโชค จันทร์สูง.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ธ158ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 = Administrative process of small schools with excellent practices under the Office of Prim...
Authorวุฒิชัย โลนันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน
Authorลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560.
Call Number610.7343ล114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก
Authorประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560.
Call Number664.0286ป1711ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล = The paradigm of educational technology in the digital age
Authorสรุศักดิ์ ปาเฮ.
Publishedแพร่ :แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์,2560.
Call Number371.33 ส478ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed