Found: 565  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การวิจัยเชิงคุณภาพ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสังคมสมัยใหม่ : Marion Lundy Dobbert
Authorค็อบเบิร์ต, มารีออน ลันดี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,2537.
Call Number306.072 ค19ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานการวิจัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2553.
Call Number371.1 ก277
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ในรูปแบบของนโยบายและแผน
Authorสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,2542.
Call Number371.2 ส215ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์และออกแบบระบบ : System Analysis and Design
Authorโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2555.
Call Number004.21 อ86ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์โครงการและแผนงานและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Authorดวงตา สราญรมย์.
Publishedปทุมธานี :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2556.
Call Number371.3 ด17ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาความหมาย จุดมุ่ง หน้าที่-ปรัชญา
Authorวารินทร์ สินสูงสุด.
Publishedกรุงเทพฯ :สายใจ ,2546.
Call Number370.1 ว27ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
Authorบูรชัย ศิริมหาสาคร.
Publishedกรุงเทพฯ :บุ๊ค พอยท์ ,2546.
Call Number370.1 บ41ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาพิเศษ
Authorศรียา นิยมธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :พัฒนาศึกษา ,2546.
Call Number371.9 ศ17ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาวอลดอร์ฟ : ปรัชญา หลักสูตรและการสอน
Authorบุษบง ตันติวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2552.
Call Number371.39 บ48ก
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
Authorวารี ถิระจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2541.
Call Number371.9 ว27ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
Authorวารี ถิระจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2537.
Call Number371.9 ว27ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ ,2535.
Call Number370.952 ก278
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2554.
Call Number379.51 ก27
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : Civic education for thai society
Authorทิพย์พาพร ตันติสุนทร.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันนโยบายศึกษา ,2558.
Call Number379.1 ท36ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
Authorอาชัญญษ รัตนอุบล.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2557.
Call Number370 อ2211ก
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed