Found: 565  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น II
Authorสม สุจีรา.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์ธรรมะ ,2558.
Call Number294.3375 ส16อ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ไอเดียจานน่ากิน กลวิธีจูงใจให้เด็กกินข้าว
Authorยอดตะวัน จรัสงาม.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรธรรม ,[2556?].
Call Number613.2 ย194อ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๑๐ วิธีสู่ความสำเร็จ
Authorนิตยสาร "ชีวิตต้องสู้" รายสัปดาห์.
Publishedกรุงเทพฯ :บุ๊คแบงก์.
Call Number158 น34ส
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๑๐๐ การละเล่นของเด็กไทย
Authorวิเชียร เกษประทุม.
Publishedกรุงเทพฯ :พัฒนาศึกษา ,2554.
Call Number796.1 ว32ร
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๒,๐๐๐ อุปมาอุปไมย
Authorเอกรัตน์ อุดมพร.
Publishedกรุงเทพฯ :พัฒนาศึกษา ,2553.
Call Number398.99591 อ51ส
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี "พระมหากษัตริย์ผู้วางรากฐานการปฏิรูป"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3056 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช "ปฐมกษัตริย์มหาราชแห่งชาติไทย"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3022 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช "พระมหากษัตริย์ผู้สร้างความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3035 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช "มหากษัตริย์ชาตินักรบผู้กอบกู้เอกราชแผ่นดิน"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.3034 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "มหาราชจอมทัพผู้กอบกู้อิสรภาพ"
Authorวศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเอ็มจี ,2558.
Call Number959.304 ว274จ
Locationคณะครุศาสตร์
Page : |<< << 31 32 33 34 35 36 37 38
Search Tools: Get RSS Feed