Found: 565  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title คติชนในบริบทข้ามพรมแดน งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
Authorศิราพร ณ ถลาง.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2558.
Call Number398.09593 ศ376ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ครูดี เด่นดวง
Authorสมบูรณ์ วรพงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิเด็ก ,2542.
Call Numberน ส165ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ครูดีในดวงใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Authorคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
Publishedนครราชสีมา :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,2554.
Call Number371.12 ค1411ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ครูสร้างคน
Authorอุเทน, พระมหา.
Publishedกรุงเทพฯ :ธรรมดา ,2546.
Call Number371.1#31;อ45ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คลังคำ : คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่
Authorนววรรณ พันธุเมธา.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์ ,2559.
Call Number495.913 น17ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความจริงของแผ่นดิน ลำดับที่ 2 : ครูเก่งๆ ของเรามีอยุ่เต็มแผ่นดิน
Authorสิปปนนท์ เกตุทัต.
Publishedกรุงเทพฯ :เจ. ฟิล์ม โปรเซส ,2542.
Call Number370.7 ส35ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความถนัดเชิงวิชาการ (SAT) เตรียมสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย
Authorสุชาดา สวัสดี.
Publishedกรุงเทพฯ :เดอะบีทีเอสบุ๊ค ,2554.
Call Number378.1057 ส422ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี : Chemical process safety
Authorขันทอง สุนทราภา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2556.
Call Number363.17 ข115ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความรู้รอบตัว ฉบับสมบูรณ์
Authorวิทยา ปานะบุตร.
Publishedกรุงเทพฯ :พัฒนาศึกษา ,2553.
Call Number030 ว38ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความสว่างไสวของหัวใจดวงน้อย
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,2553.
Call Number372.13098 ส215ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความเป็นครู
Authorวิไล ตั้งจิตสมคิด.
Publishedกรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ,2554.
Call Number371.11 ว39ค
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความเป็นครู
Authorวิไล ตั้งจิตสมคิด.
Publishedกรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ,2557.
Call Number371.11 ว39ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปรอบ 2 และประเมินภายนอกรอบ 3
Authorธีระ รุญเจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ :ข้าวฟ่าง ,2553.
Call Number371.2 ธ37ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2554.
Call Number004 ค196
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คัมภีร์ Notebook
Authorจักรกฤษณ์ นพคุณ.
Publishedกรุงเทพฯ :โปรวิชั่น ,2546.
Call Number004.16 จ111ค
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed