Found: 211  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยคณิตศาสตร์แบบใหม่เล่มแดง
Authorยะสุฮิโระ, โฮะโซะมิซึ.
Publishedขอนแก่น :ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2561.
Call Number510.7 ย114ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาทักษะเทเบิลเทนนิสด้วยแบบฝึกขั้นพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาที่เรียนรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาสากล 1 ภาคเรียนที่ 12558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorพงศกร สังข์เงิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ,2561.
Call Number001.4 พ12ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of history subject computer assisted instruction on the Monarch Chak...
Authorกิตติมา มากบำรุง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.1334 ก344ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ = Participative human resource development in schools under local administration Uttaradit Province
Authorพัชรินทร์ อิ่มเพ็ง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number371.201 พ112ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 = Development of management information system (MIS) for school administration in Uttaradit Pri...
Authorอดิศักดิ์ แพงผม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.12 อ143ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Authorสุภาภรณ์ หนูเมือง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number378.17 ส462ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาวิชาชีพครู
Authorกัญภร เอี่ยมพญา.
Publishedนนทบุรี :21 เซ็นจูรี่,2561.
Call Number371.1 ก113ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องอาหารพื้นบ้านจังหวัดน่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 = Development of local curriculum of "local foods of Nan Province" for gr...
Authorสิริปัทมา ตุลวานิช.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.19 ส373ก
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of Thai massage for health training cuuriculum for prathomsuksa 4-6 students
Authorพัชราภรณ์ ปินทิพย์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.19 พ112ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพและการยังชีพสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ = A developent of writing lesson plan curriculum base...
Authorจริยา พิชัยคำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.19 จ173ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา = Development of 21st century science process skills test for elementary school students
Authorภัทราปวีณ์ ศรีสมพันธ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.35 ภ114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การวิจัยทางการศึกษา : Educational research
Authorไพสาล วรคำ.
Publishedมหาสารคาม :ตักสิลาการพิมพ์ ,2561.
Call Number001.42 พ98ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = EDUcational research : Concepts and applications
Authorอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2561.
Call Number370.72 อ344ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ = Institutional research : a crucial tool for achieving institutional excellence
Authorองอาจ นัยพัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สามลดา,2561.
Call Number370.72 อ129ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
Authorวัลลภัช สุขสวัสดิ์.
Publishedพิษณุโลก :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ,2561.
Call Number320.072 ว117ก
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed