Found: 49  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title A CONSTRUCTION ANINSTRUCTIONALPACKGE ON WRITING ENGLISH BUSINESS BASED ON CONSTRUCTIVISM FOR THIRD AND FOURTH YEAR UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS
AuthorSARA CADEI.
Published2553.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ จากเหล็กน้ำพี้ในตำบลน้ำพี้อำเภอทองแสงขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
Authorวโรจน์ ศรีทน.
Published2557.
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจเหมืองแร่เหล็ก ในเขตภาคกลาง = Distribution channel management of iron mining business in the central region
Authorวรรณลักษณ์ คำเหม็ง.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Number658.84072 ว177ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การตลาดดิจิตัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านโมบายแอพพลินเคชั่นของผู้บริโภค
Authorภัทริกา ลาภชัยเจริญกิจ.
Published2562.
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่องในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
Authorวิไลลักษณ์ ศรีจุมพล.
Published2555.
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
Authorนภาพร วรรณศรี.
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดฝึกอบรม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
Authorศักดา ตุ้ยหล้า.
Published2553.
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Authorภักดี เวชมะโน.
Published2552.
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed