Found: 828  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
Authorเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2553.
Call Number352.73072 ย517ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก = Management and service quality affecting job effectiveness of the vill...
Authorวีรพนธ์ ศรีวิทยา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number352.73 ว376ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารฐานโรงเรียนตามทัศนะทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 /ยงยุทธ เขื่อนแก้ว
Authorยงยุทธ เขื่อนแก้ว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2548
Call Number371.2072 ย12ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทงการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Customer relationshipm management and service marketing mix infl...
Authorนิคม คำมาเร็ว.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number658.8 น316ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน /น้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว
Authorน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number375.00072 น214ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ = Administration to Enhance disaster prevention and mitigation of Uttaradit Municipality
Authorหฤษฎ์ ศักดิ์แสงไทย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number363.348 ห618ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ /มนูญ สายสีนพคุณ
Authorมนูญ สายสีนพคุณ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number613.8072 ม15ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /สาโรช วิริยะเมธี
Authorสาโรช วิริยะเมธี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number371.2072 ส27ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน กรณีศึกษา : อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ /สุนันทา บุญเครือชู
Authorสุนันทา บุญเครือชู
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number372.12072 ส45ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินการจัดโรงเรียนแบบสหวิทยาเขตสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดน่าน /หรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล
Authorหรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number373.12072 ห17ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อำเภอเมืองน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 = An evaluation of the implementation of the 15-year free educa...
Authorสุภา ครุฑเงิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2557.
Call Number371.2072 ส462ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินการบริหารโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน /สนั่น ม้วนทอง
Authorสนั่น ม้วนทอง
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 ส15ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา กรณึศึกษา อาคารที่พักอาศัย = Economic value assessment of solar PV rooftop system : A case study on residential building
Authorกิตติพงษ์ คูธารทอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number621.31244 ก344ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน = The needs assessment for teacher' ability developent in Border Patrol Police School กลอยใจ จันแหล้.
Authorกลอยใจ จันแหล้.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
Call Numberป-อต 371.12072 ก179ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Evaluation policy on the use of information technology for education in primary schools in Uttaradit Provi...
Authorวุฒิชัย แก้วบุญมา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number338.926 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed