Found: 829  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก = Management and service quality affecting job effectiveness of the vill...
Authorวีรพนธ์ ศรีวิทยา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number352.73 ว376ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารฐานโรงเรียนตามทัศนะทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
Authorยงยุทธ เขื่อนแก้ว.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์,2548.
Call Number371.2072 ย12ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทงการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ = Customer relationshipm management and service marketing mix infl...
Authorนิคม คำมาเร็ว.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number658.8 น316ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน
Authorน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2548.
Call Number375.00072 น214ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ = Administration to Enhance disaster prevention and mitigation of Uttaradit Municipality
Authorหฤษฎ์ ศักดิ์แสงไทย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number363.348 ห618ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
Authorมนูญ สายสีนพคุณ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number613.8072 ม15ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
Authorสาโรช วิริยะเมธี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2549.
Call Number371.2072 ส27ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน กรณีศึกษา : อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Authorสุนันทา บุญเครือชู.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2545.
Call Number372.12072 ส45ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินการจัดโรงเรียนแบบสหวิทยาเขตสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดน่าน
Authorหรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2546.
Call Number373.12072 ห17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กรณีศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อำเภอเมืองน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 = An evaluation of the implementation of the 15-year free educa...
Authorสุภา ครุฑเงิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2557.
Call Number371.2072 ส462ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การประเมินการบริหารโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
Authorสนั่น ม้วนทอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2546.
Call Number372.12072 ส15ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา กรณึศึกษา อาคารที่พักอาศัย = Economic value assessment of solar PV rooftop system : A case study on residential building
Authorกิตติพงษ์ คูธารทอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number621.31244 ก344ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน = The needs assessment for teacher' ability developent in Border Patrol Police School กลอยใจ จันแหล้.
Authorกลอยใจ จันแหล้.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
Call Number371.12072 ก179ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การประเมินนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Evaluation policy on the use of information technology for education in primary schools in Uttaradit Provi...
Authorวุฒิชัย แก้วบุญมา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number338.926 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
Authorเวนิช สีดี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2555.
Call Number362.6072 ว55ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed