Found: 828  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ TAI = The development of mathematics problem solving skill on lin...
Authorภัคนิภา ภรศิริอมรกูล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number510.712 ภ111ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการโดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of equation problem-solving ability by using KWDL and STAD techniques for ju...
Authorแวววิมล ด้วงทอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.712 ว777ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความเป็นยุวมัคคุเทศก์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเน้นงานปฏิบัติเป็นฐาน = Development of junior tour guide program on to...
Authorพรสวรรค์ เขียวอ่อน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number420.072 พ178ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคะแนนจุดตัดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุตรดิตถ์ = Development of cut scores on ordinary national education test in mathematics for twe...
Authorอรุณศรี เตชะเรืองรอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number510.712 อ174ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Service quality development of Muang Uttaradit Municipalty Office, Muang District, Uttaradit Province
Authorเจษฎาภรณ์ พลวัตสกุล.
Published2559.
Call Number352.14 จ583ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Development of life quality for disabled people of local administrative organization, Uttaradit Province
Authorสันติ โกสิยานุภาพ.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Numberป-อต 362.4072 ส115ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผักปลอดสารพิษ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้...
Authorยุพิน มีชัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number373.13072 ย46ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 /อุสา รัตนบุปผา
Authorอุสา รัตนบุปผา
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number370.1523072 อ48ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองแพร่ =Development of a computer instructional package on designin...
Authorศิริลักษณ์ วงศ์สูง
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number373.1334072 ศ37ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /วาสนา มณีนาค
Authorวาสนา มณีนาค
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number372.6521072 ว28ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง "Safety at work" โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 /ณัฐพร พรหมโยธิน
Authorณัฐพร พรหมโยธิน
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number428.24072 ณ113ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง เลขยกกำลังสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Authorอรพิน เกตุจันทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2555.
Call Number510.72 อ17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /ระวีวรรณ มะนุ่น
Authorระวีวรรณ มะนุ่น
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number372.62072 ร117ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /ปิยวรรณ สังจันทราพร
Authorปิยวรรณ สังจันทราพร
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number372.62072 ป36ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเรื่องอาณาจักรอยุธยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of a learning center instructional package in history on Ayudhaya Kingdom fo...
Authorนงนุช อินต๊ะจวง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.89 น125ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed