Found: 3,316  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี Esteve Pujol i Pons ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล.
Authorอี ปองส์, เอสเตเว ปูยอล.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2550.
Call Number170 อ3ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม : การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2553.
Call Number371.3 ส47ย
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
Authorธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number420.71 ธ415ส
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2550.
Call Number371.3 ส47ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2553.
Call Number371.3 ส47ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 21 แนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจของคุณไปตลอด
Authorสารัตถ์ เกียรติบรรลือ.
Publishedกรุงเพทฯ :ภาพพิมพ์,2563.
Call Number658.114 ส2711ย
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 22 หมอเด็กตอบคำถามยามลูกป่วย.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์ดี,2549.
Call Number649.1 ย383
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 25 ปีซีไรต์
Authorสัจภูมิ ละออ.
Publishedกรุงเทพฯ :สยามอินเตอร์บุ๊คส์,2546.
Call Number895.9130079 ส112ย
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 2553 อ่านข่าว อ่านสังคมไทย
Authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2555.
Call Number301 น916ส
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 2559
Authorศิวรัฐ หาญพานิช.
Publishedกรุงเทพฯ :สมมติ,2563.
Call Numberรส ศ377ส
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 25ปีซีไรต์ รวมบทวิจารณ์คัดสรร.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย,2547.
Call Number895.9109 ย383
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 26 เจ้าสัวผู้เยี่ยมวรยุทธ์
Authorธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์คำ,2546.
Call Number650.1 ธ157ย
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after October 14
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2547.
Call Number320.9593 ส264
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2548
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงจันทร์การพิมพ์,2547.
Call Number345.08 ว323ส
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2549
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงจันทร์การพิมพ์,2548.
Call Number345.08 ว323ส
Locationวิทยาลัยน่าน
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed