Found: 91,028  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ๘๐ พรรษา มหามงคล
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Publishedนนทบุรี :บันทึกสยาม,2550.
Call Number923.1593 ภ416ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๘๐ พรรษา เฉลิมพระบารมี ๑๐๕ กรมชลประทาน /สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Authorสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
Call Number92 ภ416ป 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๐ พรรษา ๘๐ พระบรมฉายาลักษณ์ ที่สุดแห่งความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย
Authorกองบรรณาธิการสยามอินเตอร์บุ๊คส์
Publishedกรุงเทพฯ :สยามอินเตอร์บุ๊คส์,2550.
Call Number923.1593 ภ416ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๐ พรรษามหาราชันย์.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสวนหลวง ร.9,2550.
Call Number923.1593 ภ416ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๘๐ พระอรหันต์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงในพระไตรปิฎก
Publishedกรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2554
Call Number294.363 ป74 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๘๐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร /สุนทรียา ศรีวรขันธ์
Authorสุนทรียา ศรีวรขันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2550
Call Number294.33 ส45ป 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๘๑ ปี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล หนึ่งในผู้สร้าง มศว /มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Authorมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Publishedกรุงเทพฯ : งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
Call Number923.7593 ก58ป 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๒ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักนายกรัฐมนตรี,2557.
Call Numberนร 6/557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๒ ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2553.
Call Number342.593068 ส215ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๔ นิทานเทียบสุภาษิตไทย : ต้นฉบับเดิมของ พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร)
Authorสีหราชฤทธิไกร,พระยา (ทองคำ สีหอุไร).
Publishedกรุงเทพฯ :ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม,2552.
Call Number398.2 ส39ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๘๔ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ =Life & works of prof Chalerm Nakiraks national artist of Thailand /สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง (ในพระอุปถัมภ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา)
Authorสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง (ในพระอุปถัมภ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา)
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง(ในพระอุปถัมภ์ของพระวรวงศ์เธอพระองคืเจ้าสุทธสิริโสภา), 2543
Call Number704.9 ส16ป 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๔ พรรษา จารึกไว้ในแผ่นดิน.
Publishedกรุงเทพฯ :คิดดี,2553.
Call Number923.1593 ภ416ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๔ พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย.
Publishedกรุงเทพฯ :วุฒิสภา,2554.
Call Number923.1593 ภ416ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๔ พรรษา ผืนป่าอุดม ใต้ร่มพระบารมี.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2555.
Call Number923.1593 ภ416ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๘๔ พรรษา พระภูมิบาล รอยเสด็จฯ ภูมิสถาน ศาลยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลยุติธรรม,2555.
Call Number923.1593 ภ416ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069
Search Tools: Get RSS Feed