Found: 91,236  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"ร้ายสาระ" ตอน หลายสาระ /ศิลป์ อิศเรศ
Authorศิลป์ อิศเรศ
Publishedกรุงเทพฯ : ไอเดียเมกเกอร์, 2545
Call Number089.95911 ศ37ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย
Authorลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,2561.
Call Number633.85 ล111ล
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "วัง" มรดกกรุงรัตนโกสินทร์
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้ากรุ๊ป,2549.
Call Number728.82 ท118ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "วัง" มรดกกรุงรัตนโกสินทร์
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้ากรุ๊ป,2549.
Call Number728.82 ท118ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สตรีกับบทบาทในการเข้าร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง" /สุรัสวดี หุ่นพยนต์
Authorสุรัสวดี หุ่นพยนต์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Call Number305.42072 ส47ส 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สมเด็จย่า" ในสหปาลีรัฐอเมริกา
Authorนิมิตร นามชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ดอกหญ้า,2543.
Call Number923.1593 ศ173ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดนพระตะบองเสียมราฐ นครวัด /ไกรฤกษ์ นานา
Authorไกรฤกษ์ นานา
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2549
Call Number915.96 ก97ส 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Publishedกรุงเทพฯ :พันธกิจ,2547.
Call Number959.373 พ17ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Authorกิ่งแก้ว เพ็ชรราช.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์,[2531?].
Call Number390.09593072ก32ส [2531?]
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สะเก็ดฎีกา" อาวุธปืน - กระสุนปืน - วัตถุระเบิด /ภาสกร ญาณสุธี
Authorภาสกร ญาณสุธี
Publishedกรุงเทพฯ : อทตยามิเล็นเนียม, 2547
Call Number348.369 ภ28ส 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สังคีตสัมพันธ์" กรมประชาสัมพันธ์ น้อมเศียรอภิวันท์ ๘๔ พรรษา มหาราชา /กรมประชาสัมพันธ์
Authorกรมประชาสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2554
Call Number780.9593 ก17ส 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สามฤดูเมืองผู้ดี" : ประสบการณ์พระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร
Authorพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2561.
Call Number294.37 พ1711ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สายใยสัมพันธ์" ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Numberศธ0566 4/547 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สายใยสัมพันธ์" ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Numberศธ0566 4/548 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สิริกันยา ๕๓" /มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553
Call Numberศธ0541 4/553 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed