Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย : Designing and developing multimedia
Authorฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเซมเบอรี่ ,2564.
Call Number006.7ฟ32ก 2564
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,2564.
Call Number379.593ส215น
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed