Found: 95  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน : ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2562.
Call Number371.39ส215ส2562
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สอนคิดตามแนวทาง Thinking school
Authorศราวุธ สุตะวงค์.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์ ,2562.
Call Number153.42ศ17ส
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สอนเข้ม เพื่อศิษย์ขาดแคลน
Authorวิจารณ์ พานิช.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสยามกัมมาจล,2562.
Call Number371.102 ว322ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สื่อการสอนสำหรับครูประถม
Authorนพมาศ ว่องวิทยสกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number371.33น166ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title หลักการสอนสิ่งแวดล้อม = Principle for environmental teaching
Authorวินัย วีระวัฒนานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย,2561.
Call Number333.707ว3511ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา = Principles and theory education administration
Authorทรงพล เจริญคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์,2562.
Call Number371.2ท17ห
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title หลักสังคมศึกษาฯ ม.1-2-3
Authorเพ็ญสุรัตน์ หอมแย้ม.
Publishedกรุงเทพฯ :ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง ,2562.
Call Number300.7พ215ห
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ
Authorไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number378พ9341ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา
Authorไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2562.
Call Number378พ93ห
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title หลากหลายวิธิสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย
Authorสุคนธ์ สินธพานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง ,2562.
Call Number371.3ส41ห
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title หัวใจตื่นรู้
Authorธรากร กมลเปรมปิยะกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :Sook Publishing ,2562.
Call Number158ธ172ห
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ออทิสติก สอนไม่ยาก หากเข้าใจ
Authorกุลยา ก่อสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :เนชั่นบุ๊คส์ ,2562.
Call Number616.85882ก47อ 2562
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title เก่งเสียง เพื่อรู้คำศัพท์
Authorปราณภา โหมดหิรัญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2562.
Call Number428.0712ป17ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title เฉลยข้อสอบ TOEIC ไม่ช่วยอะไร ถ้าวิเคราะห์ข้อสอบไม่เป็น เจาะลึกวิธีใหม่เพิ่มคะแนนสอบ
Authorปรียาภา พืชผล.
Publishedกรุงเทพฯ :เซเว่นดี บุ๊ค ,2562.
Call Number420.76ป17ฉ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title เด็กไม่ใช่ผ้าขาว อย่าเข้าใจผิด
Authorสุริยเดว ทรีปาตี.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรวเพื่อนเด็ก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ,2562.
Call Number649.1ส47ด
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed