Found: 95  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ
Authorสุพรรณี ปิ่นมณี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2562.
Call Number418.02ส46ภ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ภาษาจีนระดับกลาง 1
Authorเหยิน, จิ่งเหวิน.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2562.
Call Number495.182495911ห56ภ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ภาษาจีนระดับกลาง 2
Authorเหยิน, จิ่งเหวิน.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2562.
Call Number495.182495911ห56ภ
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title มหาวิทยาลัยไทย : ต้องก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัฒน์ไปให้ได้
Authorไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,2562.
Call Number378.593พ93ม
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2562.
Call Number649.123ส215ม
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์
Authorรยู, แทโฮ.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2562.
Call Number371.334ร1641ย
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
Authorชำนาญ ปาณาวงษ์.
Publishedพิษณุโลก :สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยนเรศวร,2562.
Call Number001.4 ช215ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนแม่เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 = Academic administration model of Magnet Schools under The Office of Uttaradit Primary Education Se...
Authorอภิรดา บุณโยประการ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.12 อ163ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title วาทกรรมการศึกษาไทย : รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย
Authorธงชัย สมบูรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Call Number370.9593ธ12ว
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู : ฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นได้อย่างไร?
Authorวิจารณ์ พานิช,ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสยามกัมมาจล,2562.
Call Number371.1024 ว322ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Authorกมลฉัตร กล่อมอิ่ม.
Publishedพิษณุโลก :รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3,2562.
Call Number371.2 ก167ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ศัพท์จีนกลางที่มีความหมายตรงกันข้าม
Authorนพพิชญ์ ประหวั่น.
Publishedกรุงเทพฯ :เพชรประกาย ,2562.
Call Number495.181น16ศ 2562
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Authorสิทธิพล อาจอินทร์.
Publishedขอนแก่น :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2562.
Call Number371.3 ส344ศ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์
Authorชาย โพธิสิตา.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2562.
Call Number001.43ช26ศ
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title สนทนาภาษาจีน - ไทย แบบเร่งรัด.
Publishedกรุงเทพฯ :แมนดาริน ,2562.
Call Number495.1834ส15 2562
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed