Found: 95  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การศึกษาทางเลือก : Alternative education
Authorชนันภรณ์ อารีกุล.
Publishedกรุงเทพน :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2562.
Call Number371.04ช15ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
Authorภูฟ้า เสวกพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number371.9046ภ416ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การออกแบบโครงการทางการศึกษาและการประเมินแบบเร่งด่วน : Designing education program and rapid appraisal
Authorประวิต เอราวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2562.
Call Number371.26ป17ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเปรียบเทียบผลการตัดการเรียนรู้เรื่องอสมการ ระหว่างการใช้เทคนิค SSCS ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Comparison of learning on inequality by using...
Authorณัฐกิตติ์ ประสงค์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number510.712 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา
Authorวิภาดา พินลา.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2562.
Call Number372.83ว36ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การให้การปรึกษาวัยรุ่น
Authorเพ็ญนภา กุลนภาดล.
Publishedชลบุรี :เก็ทกู๊ดครีเอชั่น ,2562.
Call Number158.3พ535ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
Authorพิมพ์พร อสัมภินพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2562.
Call Number372.7044พ36ก
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน กรณีศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 = Policy proposals on school a...
Authorประภัสสร ฮีมินกูล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.12 ป1711ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title คมความคิดการศึกษา ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,2562.
Call Number370ค411
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง
Authorนพพิชญ์ ประหวั่น.
Publishedกรุงเทพฯ :เพชรประกาย ,2562.
Call Number495.181น16ค 2562
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คิดรับผิดชอบ : สอนและสร้างได้อย่างไร
Authorไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,2562.
Call Number170พ93ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือ เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Authorวิทยา ปานะบุตร.
Publishedกรุงเทพฯ :พ.ศ.พัฒนา ,2562.
Call Number300.7ว34ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorวจี ปัญญาใส.
Publishedอุตรดิตถ์ :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ,2562.
Call Number378.103ว123ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
Authorเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
Publishedพระนครศรีอยุธยา :ไพบูลย์พิพัฒน์ ,2562.
Call Number010.44ท59ค
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับสมบูรณ์
Authorฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน.
Publishedกรุงเทพฯ :แมนดาริน ,2562.
Call Number495.182495911ฝ26ค
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed