Found: 223  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Article
Title กินพริกอายุยืน
Authorสมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ = Primary care units and determunants of health in Thai prison
Authorกุลภา วจนสาระ.
Publishedนครปฐม :สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,2564.
Call Number365.66 ก476ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคถ
Authorอิทธิพล เพ็ชรราม.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,[2564].
Call Number623.82อ344ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ
Authorกระทรวงวัฒนธรรม.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ :กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,2564.
Call Numberรส ข198
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คณิตศาสตร์ศึกษา : การเรียนรู้เพื่อชีวิต = Mathemetics education : Learning for life
Authorบุญญิสา แซ่หล่อ.
Publishedกรุงเทพฯ :แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น,2564.
Call Number510.7 บ433ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คดีเกี่ยวกับคำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร(ระหว่างกัมพูชากับไทย)(ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา เล่ม 1 8 มีนาคม ค.ศ. 2012 เล...
Authorศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงการต่างประเทศ,2564.
Call Number341.552 ค143
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ครู ผู้สร้างนวัตกรรม = A Creative and innovative teacher
Authorประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ.
Publishedสมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 2564.
Call Number371.1 ป1711ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ : การส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน (สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561)
Authorอภิชา แดงจำรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
Call Number372.37044 อ163ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน = Creative thinking and creative writing
Authorศาริศา สุขคง.
Publishedเลย :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,2564.
Call Number808 ศ273ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ความท้าทายของธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ 21
Authorปธาน สุวรรณมงคล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2564.
Call Number351 ป142ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก To be number one.
Publishedนนทบุรี :โครงการ To be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2564.
Call Number616.91 ค172
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คารวธรรมคัมภีร์
Authorขงจื่อ.
Publishedพระนครศรีอยุธยา :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2564.
Call Number181.11 ข122ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2011...
Authorศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงการต่างประเทศ,2564.
Call Number341.552 ค211
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : คำร้องเริ่มคดีและคำขอเพื่อการกำหนดมาตรการชั่วคราวของราชอาณาจักรกัม...
Authorศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงการต่างประเทศ,2564.
Call Number341.552 ค211
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed