Found: 91,024  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 /ธเนศวร์ เจริญเมือง
Authorธเนศวร์ เจริญเมือง
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542
Call Number352.0593 ธ15ร 2542
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540 =100 years of local government in Thailand, 1897-1997 /ธเนศวร์ เจริญเมือง
Authorธเนศวร์ เจริญเมือง
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548
Call Number352.0593 ธ15ร 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008.
Publishedกรุงเทพฯ :ริเวอร์ บุ๊คส์,2551.
Call Number923.1593 จ472ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ : ปูชนียบุคคลของโลก = The centennial anniversary of Dr. Pridi Branomyong : senior Statesman and the world'great Presonality
Authorกองทุน 100 ปี ปีรดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
Publishedพระนครศรีอยุธยา :สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,2543.
Call Number92 ป19ร 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 ปี ชิต บูรทัต /อาจิณ จันทรัมพร
Authorอาจิณ จันทรัมพร
Publishedกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535
Call Number92 อ34ร 2535
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม
Authorศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2558.
Call Number923.8593 ท616ห
Locationคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระพาสยุโรป พ.ศ. 2440-2540 = The Commemoration of 100thAnniversary of His Majestry King Chulalongkorn's firstroyal visit to Europe 1897-1997
Authorณัฏฐภัทร จันทวิช,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธการ,2541.
Call Number923.1593 จ472ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานไหว้พระพุทธชินราชประจำปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรัตนโกสินทรศก 123
Authorกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.
Publishedกรุงเทพฯ :ดำรงวิทยา,2548.
Call Number923.1593 จ472ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Publishedอุบลราชธานี :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,2559.
Call Number378.154 ม192ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี สถานีกรุงเทพ
Authorปริญญา ชูแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :การรถไฟแห่งประเทศไทย,2559.
Call Number385.09593 ป173ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก /มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Authorมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publishedปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 2536
Call Number089.95911 ม12ร 2536
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Call Number089.95911
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2543.
Call Number923.1593 ศ173ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2463-2563
Authoraวันเพ็ญ ฐานิสสรณ์,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย,2563.
Call Number361.77 ห153
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี เหรียญกีฬาไทย
Authorสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย,2557.
Call Number737.2 ส16ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed