Found: 413  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title A CONSTRUCTION ANINSTRUCTIONALPACKGE ON WRITING ENGLISH BUSINESS BASED ON CONSTRUCTIVISM FOR THIRD AND FOURTH YEAR UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS
AuthorSARA CADEI.
Published2553.
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title The effect of using online English vocabulary exercises on mattayomsuksa student''s vocabulary learning in Thaplapracha-U-Tit school, Thapla district, Uttaradit province = ผลของการใช้แบบฝึกหัดคำศัพท์...
AuthorSamphao Kaewraktha.
PublishedUttaradit :Uttaradit Rajabhat University,2008.
Call Number428.24072S192E
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Learning process promoting E...
Authorปวริศา อ่อนขำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.6521 ป177ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ /สมพร จองปิหย่า
Authorสมพร จองปิหย่า
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number370.1523072 ส16ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ =The process of learning management to conserve wisdom of local food at Nanokkok sub-District, Lablae ...
Authorรัตนา ยะอนันต์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552
Call Number370.1523072 ร114ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 = Administrative process of small schools with excellent practices under the Office of Prim...
Authorวุฒิชัย โลนันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพลศึกษาวอลเลย์บอลโดยการใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ฉัตรชัย มณีนาค
Authorฉัตรชัย มณีนาค
Publishedอุตรดิตถ์ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number372.86072 ฉ114ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ /ฉลาด กันกา
Authorฉลาด กันกา
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number303.6072 ฉ17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 /สมศักดิ์ อภัยกาวี
Authorสมศักดิ์ อภัยกาวี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.207072 ส16ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ /ภาวนา ศศิฤกษ์
Authorภาวนา ศศิฤกษ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.22072 ภ27ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน /นงนุช พิมพ์ดี
Authorนงนุช พิมพ์ดี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 น12ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) กับกลุ่เกษตรกรผักปลอดสารพิษบ้านสวนหอม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน /สิทธิพันธ์ พานิชอิน
Authorสิทธิพันธ์ พานิชอิน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number370.193072 ส34ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต1 อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน /อลงกรณ์ คำแปงตัน
Authorอลงกรณ์ คำแปงตัน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 อ17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน /มณฑา สอนนนฐี
Authorมณฑา สอนนนฐี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.2072 ม14ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย /สุขุม เทียนสุข
Authorสุขุม เทียนสุข
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number780.72 ส41ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed