Found: 84  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการออกกำลังกายด้วยการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ /มงคล แฝงสาเคน
Authorมงคล แฝงสาเคน
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549
Call Number613.71 ม12ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title การออกแบบการวิจัย = Reserach design
Authorผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2555.
Call Number001.4ผ19ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Authorประสาท เนืองเฉลิม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number507 ป1711ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Titleการแนะแนวเบื้องต้น /พนม ลิ้มอารีย์
Authorพนม ลิ้มอารีย์
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533
Call Number371.4 พ15ก 2533
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 2010
Authorสิทธิชัย ประสานวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซอฟท์เพรส,2556.
Call Number005.369 ส ก
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน = Guidance activities in the classroom
Authorช่อลัดดา ขวัญเมือง.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยพัฒน์,2541.
Call Number371.42 ช19ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
Authorวีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2558.
Call Number615.9ว372ค
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title คอมบินาทอริก เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
Authorอารยา แจ่มจันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง,2552.
Call Number511.6อ27ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ = Thai folk plant names : a study in ethno-botanical linguistics
Authorอัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
Call Number415.9 อ113ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title คู่มือ Illustrator CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์
Authorวสันต์ พึ่งพูลผล.
Publishedนนทบุรี :ไอดีซี พรีเมียร์,2556.
Call Number006.68 ว18ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Author ปรีเปรม พัฒนมหากุล.ผู้เรียบเรียง.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number363.700287 ค695
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title คู่มือสร้างเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย joomla ฉบับ basic & workshop
Authorวิภารัตน์ พิศภูมิวิถี.
Publishedนนทบุรี :ไอดีซี พรีเมียร์,2557.
Call Number006.7ว362ค
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C
Authorไกรศร ตั้งโอภากุล.
Publishedนนทบุรี :ไอดีซี พรีเมียร์,2554.
Call Number005.133ก97ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title ชีววิทยา 1 = Biology I : concepts and applications
AuthorStarr, Cecie.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number570 ส14ช
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title ชีววิทยา สัตววิทยา 1 : ลำดับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดและการจัดลำดับสิ่งมีชีวิต การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต : ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบป...
Authorกิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิ สอวน,2559.
Call Number591ก327ช
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Page : 1 2 3 4 5 6
Search Tools: Get RSS Feed