Found: 159  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา =Qualitative research in education /รัตนะ บัวสนธ์
Authorรัตนะ บัวสนธ์
Publishedกรุงเทพฯ : คำสมัย, 2551
Call Number370.7 ร114ว 2551
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science and information technology
Authorโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2551.
Call Number004 อ86ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Authorกุลิสรา จิตรชญาวณิช.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2563.
Call Number371.3 ก473ว
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title วิธีสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
Authorสุคนธ์ สินธพานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :9119 เทคนิคพริ้นติ้ง,2554.
Call Number371.3 ส41ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์
Authorชาย โพธิสิตา.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2562.
Call Number001.43 ช26ศ
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title สถิติศาสตร์ = Introduction to statistics
Authorศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2557.
Call Number519.5 ศ37ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title สถิติสำหรับงานวิจัย
Authorกัลยา วานิชย์บัญชา.
Publishedกรุงเทพฯ :สามลดา ,2561.
Call Number519.5 ก117ส
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research
Authorระพินทร์ โพธิ์ศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.
Call Number519.5 ร116ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
Authorพิมพันธ์ เดชะคุปต์.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number371.3072 พ36ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title สอนประวัติศาสตร์ ให้เด็กมีความสุข สนุกคิด
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedนนทบุรี :สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2553.
Call Number907 ช117ส
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออก อ่านได้ อ่านคล่อง อ่านเป็น เขียนได้ เขียนคล่องและเขียนเป็น
Authorสำลี รักสุทธี.
Publishedกรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553.
Call Number372.6 ส217ส 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ
Authorพิมพันธ์ เดชะคุปต์.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
Call Number371.102 พ36ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleสอนเด็กให้รักการอ่าน /สุกัญญา ศรีสืบสาย
Authorสุกัญญา ศรีสืบสาย
Publishedกรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553
Call Number649.58 ส41ส 2553
Locationวิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สอนเด็กให้เป็นคนดี
Authorวิจารณ์ พานิช.
Publishedกรุงเทพฯ :เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์,2557.
Call Number153.42 ว322ส
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title สอนเปลี่ยนชีวิต : 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน
Authorเจนเซน, เอริก.
Publishedกรุงเทพฯ :บุ๊คสเคป ,2563.
Call Number371.826 จ55ส
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed