Found: 159  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
Authorยุทธ ไกยวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number658.312 ย444ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ = Information system analysis and design
Authorณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2551.
Call Number004.1 ณ113ก
Locationคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การศึกษาวอลดอร์ฟ : ปรัชญา หลักสูตรและการสอน
Authorบุษบง ตันติวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2552.
Call Number371.39 บ48ก
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การสร้างสมรรถภาพวิชาชีพครูโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ
Authorทวีป อภิสิทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2551.
Call Number370.711 ท17ก
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการสร้างสมรรถภาพวิชาชีพครูโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ /ทวีป อภิสิทธิ์
Authorทวีป อภิสิทธิ์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number370.711 ท17ก 2553
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
Authorณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number370.72 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การสร้างโจทย์ในการวิจัย: การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
Authorวรรณดี สุทธินรากร.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม ,2559.
Call Number001.42 ว17ก
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการสอนคิดด้วยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบบูรณาการ /พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Authorพิมพันธ์ เดชะคุปต์
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number371.102 พ36ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน
Authorผกา สัตยธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number370.114 ผ11ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การสอนซ่อมเสริม : เติมเต็มศักยภาพผู้เรียน
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :วีพริ้นท์,2557.
Call Number371.102 ช116ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้โดยวิธีแจกลูกสะกดคำ /สายัณห์ ผาน้อย
Authorสายัณห์ ผาน้อย
Publishedกรุงเทพฯ : ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์, 2553
Call Number495.918 ส26ก 2553
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Authorประณาท เทียนศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number372.83 ป17ก
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน : งานที่ครูประถมทำได้ /ลัดดา ภู่เกียรติ
Authorลัดดา ภู่เกียรติ
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจำหน่าย, 2552
Call Number371.36 ล114ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การสอนให้คิดเป็น : Teach to think
Authorเอนก พ.อนุกูลบุตร.
Publishedกรุงเทพฯ :อีดีเบส ,2554.
Call Number121 อ551ส
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) สู่แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
Authorประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.
Publishedกรุงเทพฯ :เบ็นภาษาและศิลปะ,2552.
Call Number371.3028 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed