Found: 1,877  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการคิดเชิงสร้างสรรค์ /เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Authorเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Publishedกรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2545
Call Number153.42 ก57ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ /อุดม รัตนสังข์
Authorอุดม รัตนสังข์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number658.405072 อ44ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ /ฉลาด กันกา
Authorฉลาด กันกา
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number303.6072 ฉ17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับการละเล่นพื้นบ้าน = Local wisdom management to support the integration on learning management through local perfor...
Authorอุษณีย์ เขนยทิพย์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number390.09593 อ484ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการคุณภาพ
Authorปรียาวดี ผลเอนก.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number658.562 ป173ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 /สมศักดิ์ อภัยกาวี
Authorสมศักดิ์ อภัยกาวี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.207072 ส16ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการชั้นเรียน : Classroom management
Authorจินตนา ศิริธัญญารัตน์.
Publishedนครปฐม :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,2561.
Call Number371.1024จ354ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการชั้นเรียน : ห้องเรียนแห่งความสุข =Classroom management : happiness classroom /ฆนัท ธาตุทอง
Authorฆนัท ธาตุทอง
Publishedนครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552
Call Number371.1024 ฆ15ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ /ภาวนา ศศิฤกษ์
Authorภาวนา ศศิฤกษ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.22072 ภ27ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
Authorอมรรักษ์ สวนชูผล.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2561.
Call Number658อ197ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาตามบริบทของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กรณีศึกษาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 /แสงเดือน มีศรี
Authorแสงเดือน มีศรี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number379.593072 ส72ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเม่จริม จังหวัดน่าน /บุญเฑียร ขัติเนตร
Authorบุญเฑียร ขัติเนตร
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2548
Call Number374.4072 บ43ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาท้องถิ่น : โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสังคมไทย /เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
Authorเมตต์ เมตต์การุณ์จิต
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2553
Call Number379.593 ม54ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน /นงนุช พิมพ์ดี
Authorนงนุช พิมพ์ดี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 น12ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำเขต 6 /สมศรี ประสาทแก้ว
Authorสมศรี ประสาทแก้ว
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number365.66072 ส16ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed