Found: 1,835  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Learning process promoting E...
Authorปวริศา อ่อนขำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.6521 ป177ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : แนวคิดสู่ปฏิบัติ /เอกรินทร์ สี่มหาศาล
Authorเอกรินทร์ สี่มหาศาล
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2546
Call Number375 อ51ก 2546
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 = Administrative process of small schools with excellent practices under the Office of Prim...
Authorวุฒิชัย โลนันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคปฎิบัติ
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2537
Call Number378.17 ว32ก 2537
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ
Authorชนาธิป พรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย,2561.
Call Number370.1523 ช152ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กระบวนการออกแบบย้อนกลับ : การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการสอนอิงมาตรฐาน
Authorพิมพันธ์ เดชะคุปต์.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,[2553?].
Call Number375.001 พ36ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพลศึกษาวอลเลย์บอลโดยการใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Authorฉัตรชัย มณีนาค.
Publishedอุตรดิตถ์ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2550.
Call Number372.86072 ฉ114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล = The paradigm of educational technology in the digital age
Authorสรุศักดิ์ ปาเฮ.
Publishedแพร่ :แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์,2560.
Call Number371.33 ส478ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21
Authorวิโรจน์ สารรัตนะ.
Publishedกรุงเทพฯ : bทิพยวิสุทธิ์,2556.
Call Number370 ว37ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กรีฑา
Authorอานัต หัตถา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number796.4 อ2511ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Titleกรีฑา =Athletics /ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊คส์ จำกัด
Authorฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊คส์ จำกัด
Publishedปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2552
Call Number796.4 ฝ26ก 2552
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์...การสอนคิดบูรณาการ
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2554.
Call Number153.207 ส47ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์...การสอนคิดประยุกต์
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2551.
Call Number153.207 ส47ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleกลยุทธ์...การสอนคิดวิเคราะห์ /สุวิทย์ มูลคำ
Authorสุวิทย์ มูลคำ
Publishedกรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547
Call Number153.207 ส47ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์...การสอนคิดสร้างสรรค์
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2550.
Call Number153.207 ส47ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed