Found: 1,795  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม วิชา ของเล่นพื้นบ้านเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่ากั้งวิทยาอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ = A development of a supplementary curriculum ...
Authorกนกเรขา นาสอน.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
Call Numberป-อต 375.00072 ก151ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิชาการทำผ้าเขียนเทียนโดยบูรณาการแนวคิด STEM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Development of supplementary curriculum on...
Authorเฮนรี ภัทรานุกิจ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number373.19 ฮ557ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิชางานใบตองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Curricum development of a supplemental course on banana leaf craft for ...
Authorฐิตาภา เอกา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.19 ฐ342ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตึก โรงเรียนบ้านดงย่ปา และโรงเรียนม่อนจำศีล /สุภรณ์ สีทอง
Authorสุภรณ์ สีทอง
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number375.00072 ส46ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา
Authorกมลฉัตร กล่อมอิ่ม.
Publishedเพชรบูรณ์ :กลุ่มมาตรฐานวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,2562.
Call Number375 ก167ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นระดับปฐมศึกษาโรงเรียนบ้านปากปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ =The development of local curriculum for early childhood of Banpakpad school, Nampad district, Uttaradit provin...
Authorหนึ่งฤทัย ขิงหอม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551
Call Number372.21072 ห15ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ =Curriculum development and implementation /สุนทร โคตรบรรเทา
Authorสุนทร โคตรบรรเทา
Publishedกรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553
Call Number375 ส45ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรและการสอน /วิชัย ดิสสระ
Authorวิชัย ดิสสระ
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [2539]
Call Number375 ว32ก [2539]
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรและการสอน /วิชัย ดิสสระ
Authorวิชัย ดิสสระ
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2535
Call Number375 ว32ก 2535
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาอีบุ๊กบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา & e-Book บน Tablet PC
Authorภาสกร เรืองรอง.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์พรทิชา,2557.
Call Number004.16 ภ28ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา : รายงานการวิจัย
Authorพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2560.
Call Number371.207 พ194ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาแบบจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนภควันตภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนล่าง /เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
Authorเชาวฤทธิ์ จั่นจีน
Publishedพิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Call Number378.17072 ช517ก 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำยากสำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of practice lessons for reading difficult Thai words for prathomsuksa 3 hill-tribe students
Authorสาวิณี อินตุ้ย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.4 ส273ส
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้ภาพประกอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /จุฑามาศ ศรีวิลัย
Authorจุฑามาศ ศรีวิลัย
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number372.6072 จ43ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Development of creative thinking drills for prathomsuksa 2 students
Authorพรรณนิภา วารีการ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2559.
Call Number370.118 พ177ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed