Found: 1,795  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรกระยาสารทสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of "Krayasart" curriculum for prathomsuksa 4-6 students
Authorศิรินภา สายบัวต่อ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number372.19 ศ373ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ /ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
Authorฉวีวรรณ เศวตมาลย์
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545
Call Number510.7 ฉ17ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาภาษาล้านนาเบื้องต้น หน่วยพื้นฐานภาษาล้านนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 /กัลยา กุหลาบขาว
Authorกัลยา กุหลาบขาว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number495.917072 ก117ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง คุกกี้ใบหม่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิไลเกรียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ = A development of a local ...
Authorอำพร ลำดับ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2557.
Call Numberป-อต 375.00072 อ216ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องอาหารพื้นบ้านจังหวัดน่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 = Development of local curriculum of "local foods of Nan Province" for gr...
Authorสิริปัทมา ตุลวานิช.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.19 ส373ก
Locationคณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา เรื่อง การฟ้อนแง้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /รัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
Authorรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number375.00072 ร112ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาดนตรีพื้นบ้านเรื่องการดีดซึงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /เมทินี จำปาแก้ว
Authorเมทินี จำปาแก้ว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number375.00072 ม54ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องภูมิปัญญาไทยในตุงล้านนา โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ /วิไล กันทะใจ
Authorวิไล กันทะใจ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number375.00072 ว37ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับช่วงชั้นที่ 3 เรื่อง การทำปลาส้มสมุนไพรของโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ =Th...
Authorสุนิสสัย มาต้น
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552
Call Number375.00072 ส45ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ระบำกว่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านร้อง จังหวัดน่าน = Development of a local curriculum on performing arts of stem eating beetle dance for pratho...
Authorณัชธิญา ปัญญาภู.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.19 ณ112ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เมืองโบราณบางขลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Adevelopment of a local curriculum entitled Bangkh...
Authorกมลา ดีคำ.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Numberป-อต 375.00072 ก167ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องทัศนศิลป์ไทลื้อบ้านหนองบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร = A development of local curruculum course of visual arts of Nong Bur...
Authorสุทธิชัย ใบยา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.19 ส444ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of Thai massage for health training cuuriculum for prathomsuksa 4-6 students
Authorพัชราภรณ์ ปินทิพย์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.19 พ112ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประดับตกแต่งสถานที่ในงานพิธีสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Ceremonial venue decoration training curriculum developme...
Authorปิยภรณ์ พันธุ์พิญญา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number373.19 ป366ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์สำหรับเยาวชนแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Development of training course on biogas from dung and organic waste for the y...
Authorสีสะเกด จันทะปะติด.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number665.776 ส3811ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed